Product management and product owner role in large-scale agile software development

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJärvinen, Janne
dc.contributor.advisorRautiainen, Kristian
dc.contributor.authorParkkola, Mikko
dc.contributor.departmentInformaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorMännistö, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-23T12:25:22Z
dc.date.available2020-12-23T12:25:22Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractThis study focuses on the product ownership, namely product management and the Scrum product owner role, in large-scale commercial software product development environments where agile and lean principles and practices are applied in engineering. The goals for this research are to gain understanding about the software product manager and product owner roles, how they are connected, how these roles can be scaled in large organizations, and how they are implemented in reality in a case study company. In the theoretical part, the key concepts of product management, related agile methods and lean software development are summarized. This is followed by an overview of current discussion about the role of product owner and scaling Scrum to environments with multiple development teams. The selected viewpoints come from Pragmatic Marketing, Ken Schwaber, Craig Larman and Bas Vodde, and Dean Leffingwell. Based on these views, the study presents a synthesis that seeks the synergies and combines these into such. The ease study describes the iterative evolution of the product ownership domain of F-Secure Corporation during the period of agile adaptation, after which the latest situation is compared with the theoretical synthesis. The results of the study show that product manager role(s) operating within the product management domain are not the same as the Scrum product owner role(s), although they are connected. The synthesis presents the relationships between them, and identifies possible means to share the responsibilities between several people in large environments. The ease study shows support for this hypothesis although some deviations from the synthesis are identified. These deviations can possibly be an opportunity for improvement in the organization.en
dc.description.abstractTämä tutkielma keskittyy tuoteomistajuuteen, erityisesti tuotehallintoon ja Scrumin tuoteomistajan rooliin, kaupallisessa suuren mittakaavan ohjelmistotuotekehitysympäristössä, jossa hyödynnetään ketteriä ja lean-ohjelmistokehitysmenetelmiä ja -periaatteita. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tuotepäällikön ja tuoteomistajan rooli, minkälainen yhteys näiden välillä on, miten näitä rooleja voidaan skaalata suurissa organisaatioissa, ja miten ne on toteutettu todellisuudessa esimerkkiyrityksessä. Teoreettisessa osiossa käydään tiiviisti läpi olennaiset konseptit tuotehallinnosta, ketteristä menetelmistä ja lean-ohjelmistokehityksestä. Tätä seuraa katsaus nykyisestä keskustelusta tuoteomistajan roolista ja Scrumin skaalaamisesta usean tiimin ympäristöihin. Valittuihin näkökulmiin sisältyvät Pragmatic Marketingin, Ken Schwaberin, Craig Larmanin ja Bas Vodden sekä Dean Leffingwellin näkemykset. Näiden perusteella tutkielmassa muodostetaan synteesi, joka pyrkii yhdistämään näkemykset sekä löytämään synergiat niiden välillä. Tapaustutkimus kuvaa tuoteomistajuuden iteratiivisen kehityksen F-Secure Oy:ssä ketterien menetelmien käyttöönoton aikana, jonka jälkeen viimeisintä tilannetta verrataan teoreettiseen synteesiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat tuotehallinnon toimialueella toimivien tuotepäälliköiden roolin olevan eri kuin Scrumin tuoteomistajan rooli, vaikkakin ne ovat toisiinsa kytköksissä. Synteesi esittää näiden väliset yhteydet, sekä mahdolliset tavat vastuiden jakamiseen usean henkilön kesken suurissa ympäristöissä. Tapaustutkimus antaa tukea tälle hypoteesille, vaikkakin joitain eroavaisuuksia havaittiin synteesin välillä. Nämä poikkeamat voivat muodostaa mahdollisuuden organisaation parantamiseen.fi
dc.format.extent[8] + 75
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98103
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122356930
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietojenkäsittelyoppifi
dc.programme.mcodeT-76fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordagile developmenten
dc.subject.keywordketterä ohjelmistokehitysfi
dc.subject.keywordScrumen
dc.subject.keywordScrumfi
dc.subject.keywordleanen
dc.subject.keywordtuotehallintafi
dc.subject.keywordproduct managementen
dc.subject.keywordtuotepäällikköfi
dc.subject.keywordproduct manageren
dc.subject.keywordtuoteomistajuusfi
dc.subject.keywordproduct ownershipen
dc.subject.keywordtuoteomistajafi
dc.subject.keywordproduct owneren
dc.titleProduct management and product owner role in large-scale agile software developmenten
dc.titleTuotehallinta ja tuoteomistajan rooli laajan mittakaavan ketterässä ohjelmistokehityksessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_00461
local.aalto.idinssi39895
local.aalto.openaccessno
Files