Product management and product owner role in large-scale agile software development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 75
Series
Abstract
This study focuses on the product ownership, namely product management and the Scrum product owner role, in large-scale commercial software product development environments where agile and lean principles and practices are applied in engineering. The goals for this research are to gain understanding about the software product manager and product owner roles, how they are connected, how these roles can be scaled in large organizations, and how they are implemented in reality in a case study company. In the theoretical part, the key concepts of product management, related agile methods and lean software development are summarized. This is followed by an overview of current discussion about the role of product owner and scaling Scrum to environments with multiple development teams. The selected viewpoints come from Pragmatic Marketing, Ken Schwaber, Craig Larman and Bas Vodde, and Dean Leffingwell. Based on these views, the study presents a synthesis that seeks the synergies and combines these into such. The ease study describes the iterative evolution of the product ownership domain of F-Secure Corporation during the period of agile adaptation, after which the latest situation is compared with the theoretical synthesis. The results of the study show that product manager role(s) operating within the product management domain are not the same as the Scrum product owner role(s), although they are connected. The synthesis presents the relationships between them, and identifies possible means to share the responsibilities between several people in large environments. The ease study shows support for this hypothesis although some deviations from the synthesis are identified. These deviations can possibly be an opportunity for improvement in the organization.

Tämä tutkielma keskittyy tuoteomistajuuteen, erityisesti tuotehallintoon ja Scrumin tuoteomistajan rooliin, kaupallisessa suuren mittakaavan ohjelmistotuotekehitysympäristössä, jossa hyödynnetään ketteriä ja lean-ohjelmistokehitysmenetelmiä ja -periaatteita. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tuotepäällikön ja tuoteomistajan rooli, minkälainen yhteys näiden välillä on, miten näitä rooleja voidaan skaalata suurissa organisaatioissa, ja miten ne on toteutettu todellisuudessa esimerkkiyrityksessä. Teoreettisessa osiossa käydään tiiviisti läpi olennaiset konseptit tuotehallinnosta, ketteristä menetelmistä ja lean-ohjelmistokehityksestä. Tätä seuraa katsaus nykyisestä keskustelusta tuoteomistajan roolista ja Scrumin skaalaamisesta usean tiimin ympäristöihin. Valittuihin näkökulmiin sisältyvät Pragmatic Marketingin, Ken Schwaberin, Craig Larmanin ja Bas Vodden sekä Dean Leffingwellin näkemykset. Näiden perusteella tutkielmassa muodostetaan synteesi, joka pyrkii yhdistämään näkemykset sekä löytämään synergiat niiden välillä. Tapaustutkimus kuvaa tuoteomistajuuden iteratiivisen kehityksen F-Secure Oy:ssä ketterien menetelmien käyttöönoton aikana, jonka jälkeen viimeisintä tilannetta verrataan teoreettiseen synteesiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat tuotehallinnon toimialueella toimivien tuotepäälliköiden roolin olevan eri kuin Scrumin tuoteomistajan rooli, vaikkakin ne ovat toisiinsa kytköksissä. Synteesi esittää näiden väliset yhteydet, sekä mahdolliset tavat vastuiden jakamiseen usean henkilön kesken suurissa ympäristöissä. Tapaustutkimus antaa tukea tälle hypoteesille, vaikkakin joitain eroavaisuuksia havaittiin synteesin välillä. Nämä poikkeamat voivat muodostaa mahdollisuuden organisaation parantamiseen.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Järvinen, Janne
Rautiainen, Kristian
Keywords
agile development, ketterä ohjelmistokehitys, Scrum, Scrum, lean, tuotehallinta, product management, tuotepäällikkö, product manager, tuoteomistajuus, product ownership, tuoteomistaja, product owner
Other note
Citation