WWW-palvelu yrityksen toiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
83+43
Series
Abstract
World Wide Web on Internetin multimediaverkosto, jonka käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti. WWW on interaktiivinen viestintäkanava ja luo tästä syystä lukuisia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen elektronisesti perinteisen viestinnän rinnalla. Yritykset voivat tarjota verkon välityksellä asiakaskunnalleen useita palveluja, kuten verkkokauppaa, markkinointimateriaaleja ja sähköisesti hyödynnettäviä tietopaketteja. Verkkokauppa kehittyy vauhdilla ja tulee muuttamaan perinteisiä kaupan rakenteita merkittävästi. Yritysten on pystyttävä muuntamaan omia toimintojaan siten, että liiketoiminta on siirrettävissä enenevässä määrin verkkoon. Osana tätä muutosta on selkeä WWW-markkinointistrategia, johon kuuluu tärkeinä tekijöinä palvelun hyvä yleisilme ja toimivuus. Taloudellisesti kannattavan WWW-palvelun rakentamiseen kuuluvat lisäksi asiakaskohtaisesti räätälöidyt älykkäät palvelutoiminnot, esimerkiksi extranet-ratkaisuiden sähköiset palvelutiskit. Työssä selvitettiin WWW-palvelun hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta Mikronetin ja LGF:n toiminnalle. Kartoituksen kohteena olivat WWW-palvelun käyttäjien, eli lähinnä asiakkaiden, mielipiteet palvelun laadusta ja toimivuudesta. Näin haluttiin löytää suuntaviivoja WWW-palvelun kehittämiseksi ja löytää nimenomaan ne palvelun osa-alueet, jotka käyttäjien mielestä ensisijaisesti kaipasivat parannuksia. Kokeellisessa osassa WWW-palvelun käytöstä ja sisällöstä suoritettiin kysely. Samanaikaisesti palvelua mainostettiin lehdessä, webissä ja suoramarkkinoinnissa ja selvitettiin mainonnan vaikutusta käyttömäärään analysoimalla lokitiedostoja. Mainonnan ja WWW-palvelun käytön välillä ei ollut tilastollisesti todennettua riippuvuutta. Lokitiedostot eivät kuitenkaan ole täysin luotettavia käytön mittareina, koska esimerkiksi välimuistitoiminnot aiheuttavat vääristymää todellisiin käyttömääriin. Kyselypalautteen perusteella WWW-palvelun sisältöä, päivitystaajuutta ja grafiikkaa on parannettava ja yhtenäistettävä. Staattisista sivuista olisi siirryttävä dynaamisempaan palveluun, ja samalla integroitava palvelun sisällöntuotanto yrityksen muun materiaalin, esimerkiksi kurssiesitteiden tuotantoon. Lisäksi toivottiin erilaisia palvelutoimintoja, kuten hakupalvelua ja tietokantojen integroimisen avulla reaaliaikaisen tiedon tarjontaa, esimerkiksi koulutuksen kurssi-ilmoittautumistilanteesta. Vuorovaikutteisuuden seuraava aste voisi olla sähköinen palvelukonsepti, johon yhdistetään yhteistyökumppanit, kuten toimittajat ja asiakkaat, eli rakennetaan extranet-tyyppinen palvelurakenne.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
Other note
Citation