Tasomaisuuden ja profiilin laskenta kuumavalssauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
Mak-65
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli tutkia kuumanauhan ohjausparametrien vaikutusta nauhan poikittaisprofiiliin ja tasomaisuuteen, sekä tutkia Crown-ohjelman soveltuvuutta profiilin ja tasomaisuuden mallintamiseen. Kirjallisuusosassa on käsitelty nauhan profiiliin ja tasomaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden laskentaa. Kokeellisessa osassa on pyritty sovittamaan Crown-ohjelmiston parametrit siten, että sillä pystytään laskemaan valssauksessa muodostuva kuumanauhan poikittaisprofiili, joka vastaa mahdollisimman tarkasti Outokumpu Polaritin Tornion tehtaan kuumavalssaamon nauhavalssaimelta saatua profiilia. Crown-ohjelmiston soveltuvuus profiilin mallintamiseen kuumavalssauksessa havaittiin riittäväksi. Tasomaisuuden osalta ohjelmiston laskemat tasomaisuusindeksien numeeriset arvot eivät riittävästi kerro nauhan todellista tasomaisuutta, koska kuumavalssauksessa korrelaatio jännityksen ja tasomaisuuden välillä ei ole yksiselitteinen. Crown-ohjelmiston käytettävyyttä rajoittaa sen vaatima pitkä laskenta-aika että laskennan herkkyys syöttöparametrien suhteen. Ohjelmisto ei ollut kaikilta osiltaan vielä valmis.
Description
Supervisor
Korhonen, Antti
Thesis advisor
Korteniemi, Mikko
Keywords
Other note
Citation