Yrityssovelluksen referenssiarkkitehtuuri kevyitä sovelluskehyksiä käyttäen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
ix+74
Series
Abstract
Yrityssovellusten kehityksessä ovat kehityksen tehokkuus ja lopputuloksen laatu koko ajan yhä tärkeämmässä roolissa. Molemmat tekijät ovat merkittävässä määrin kiinni yksittäisistä kehittäjistä, mutta sopivalla arkkitehtuurin ja käytettävien työkalujen valinnalla voidaan suuresti helpottaa kehittäjien työtä. Erityisesti J2EE-sovellusten tekoa helpottamaan on kehitetty lukematon määrä erilaisia työkaluja, sekä yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi että sovelluksen kokonaiskehitystä helpottamaan. Mikäli ajatellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ohjelmistoprojekteja toteuttavaa yritystä, ei ole kannattavaa käydä läpi eri toteutusvaihtoehtoja jokaisen uuden projektin aluksi. Sen sijaan olisi hyödyllistä löytää tietynlainen perustoteutusmalli, jota voidaan helposti muokata yksittäisten projektien tarpeiden mukaan. Tämän tyyppiseen tarpeeseen pyrkivät vastaamaan erilaiset sovelluskehykset, jotka tarjoavat puolivalmiita toteutuksia vaihtelevan laajuisiin ongelmiin. Tämän työn tarkoituksena on arvioida eräiden avoimen lähdekoodin sovelluskehysten soveltuvuutta referenssiarkkitehtuurin pohjaksi kolmitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia yrityssovelluksia tehtäessä. Työssä tarkasteltava joukko sovelluskehyksiä valitaan kirjallisuuskatsauksen perusteella, jossa pyritään ensin tunnistamaan ratkaisulta toivotut ominaisuudet ja tämän jälkeen löytämään nämä ominaisuudet parhaiten toteuttavat sovelluskehykset. Näitä sovelluskehyksiä käyttäen tehdään referenssiarkkitehtuuriksi ehdotettava toteutus, jota verrataan tutkimuksessa myös tehtävään EJB-pohjaiseen toteutukseen. Toteutuksia vertaillaan sekä kehityksen helppouden että lopullisten toteutuksien suorituskykyerojen perusteella. Saatuihin tuloksiin perustuen voidaan tehdyn tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena todeta, että sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus mahdollistaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman, mutta silti monipuolisemman kokonaisarkkitehtuurin kuin raskaampi, perinteinen, EJB-pohjainen J2EE-arkkitehtuuri. Sovelluskehyksiä hyödyntävä toteutus mahdollistaa perinteisiin menetelmiin verrattuna myös joitakin kokonaan uudenlaisia ratkaisuja, kuten aspektiohjelmoinnin käytön.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Rantanen, Anssi
Keywords
enterprise application, yrityssovellus, application framework, sovelluskehys, software development, ohjelmistokehitys, J2EE, olio-relaatio-muunnos, EJB, aspektiohjelmointi, Spring, Hibernate, iBATIS, ORM, object-relational mapping, AOP, aspect-oriented programming
Other note
Citation