Päiväkoti Taka-Töölöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
44+8
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäyte esittelee ehdotuksen uudeksi 168 tilapaikkaiseksi päiväkotirakennukseksi Helsingin Taka-Töölöön. Ehdotus on laadittu Helsingin kaupungin vuonna 2021 järjestetyn Päiväkoti Taka-Töölössä -yleisen arkkitehtuurikilpailun innoittamana. Opinnäytteen tavoitteena oli saavuttaa hyvä ymmärrys päiväkotirakennuksista rakennustypologiana ja kehittää edelleen tai korvata kilpailun aikainen suunnitelma paremmalla ehdotuksella. Yksi tavoite oli myös oman suunnitteluprosessin tarkempi reflektointi. Perehtyminen päiväkotien suunnitteluohjeisiin ja niiden analysointi sai kuitenkin aiottua suuremman roolin. Työn kirjallinen osuus käsittelee päiväkotien suunnitteluohjeissa 2020-luvulla tapahtunutta muutosta, jossa aiemmin vahvasti päiväkodin lapsiryhmien lukumäärään sidottu tilajaon periaate on korvattu joustavammalla toiminta-alueisiin perustuvalla tilaryhmittelyllä. Suunnitteluohjeet perustuvat päiväkotien toimintaa ohjaavaan varhaiskasvatuslakiin ja -asetuksiin, joiden keskeisiä muutoksia, kuten lasten ryhmäkoon kasvattamista ja palauttamista ennalleen käsitellään myös työssä. Varhaiskasvatusalaa vaivaava työvoimapula, työntekijöiden uupuminen ja aiheen mahdollinen yhteys päiväkotien tilasuunnitteluun nousi myös yhdeksi teemaksi. Ehdotussuunnitelma uudisrakennukseksi syntyi yleisen arkkitehtuurikilpailun innoittamana ja pääosin sen kilpailuohjelman tavoitteita noudattaen. Näihin lukeutui mm. suunnittelualueen viereisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvila Bråvallan säilyttäminen ja tontin luontoarvojen varjelu. Tarkempi perehtyminen Rakennustiedon julkaisemiin kahteen edelliseen Päiväkotien suunnittelu -ohjekorttiin ja varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön sai minut kuitenkin kyseenalaistamaan kilpailun liitemateriaalina toimineen Helsingin oman päiväkotien suunnitteluohjeen. Työssä hahmotellussa uuden päiväkodin suunnitelmassa on otettu kriittinen näkökulma Helsingin varsin niukkaan tilojen mitoitukseen ja nykyisen lain mukaan käytännössä lainvastaisiin ryhmäkokoihin ohjaavaan 30 tilapaikan toiminta-alueisiin perustuvaan tilajakoon.

This thesis presents a design for a new kindergarten for 168 children in Taka-Töölö, Helsinki. The proposal was inspired by an open architecture competition organised by the city of Helsinki in 2021. The objectives of this thesis were to gain a solid base knowledge on daycare centres as a building typology, to enhance or replace the proposal made for the competition in 2021 and to reflect on my own design methods. Analysing the current planning and design guides for modern daycare centres also grew into a central role in the work. The review of the design and planning guides for daycare spaces concerns the apparent change that has taken place during the past decade. According to the previous design philosophy, each daycare group had their own designated rooms in the building whereas a modern daycare centre is based on a more flexible solution. The guides for planning and design are based on legislation and the changes in the Act on Early Childhood and Care regarding the maximum number of children in a group are analysed in the text. The design proposal was inspired by the goals set in the architecture competition in 2021. The review of current design guides and the legislation made me question the objectives of Helsinki’s own daycare guide, which was used in the competition as a guide for the building design. Therefore the thesis and the design both take a critical stance towards the guide.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Ruskeepää, Esa
Keywords
päiväkoti, varhaiskasvatus, tilasuunnittelu, julkinen rakentaminen, suunnitteluohjeet, tilojen mitoitus, Töölö
Other note
Citation