Cultural integration: make it or break it

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Global Management
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
In this master’s thesis we aim to investigate the role of cultural due diligence and cultural integration planning in mergers and acquisitions (M&A) from a consulting viewpoint within the western-cultural context. Our research asks the question: How consultants consider the role of cultural due diligence and cultural integration planning in the M&A and post-merger integration context? The literature review of this thesis covers both due diligence and post-merger integration. However, the focus is on cultural integration literature. Academic literature highlights that M&A often fails due to culture related factors. Therefore, it is important to understand the role and processes of cultural due diligence and integration planning. Nevertheless, even academic literature recognizes that there is a lack of research into cultural due diligence and integration planning. This presents somewhat of a paradox. Culture is often the cause of M&A failure, but tools for solving this challenge have been given limited attention. Based on post-merger integration literature we have identified the main blocks that make up a cultural integration plan. These include determining the strategic objective, integration level, integration approach and leadership style. To investigate the role of these blocks we have conducted a qualitative study with eight management consultants with M&A experience. After our interviews we find the role of culture to be underprioritized, with most of our interviewees calling for more attention to cultural factors. We also find there to be a general lack of knowledge about proper tools for cultural due diligence and integration planning. According to our interviewees culture is often misconceived as unmeasurable. This may explain why tools for tackling cultural issues have been given only limited attention. We find this to be one of the key reasons behind the currently limited role of culture in M&A. However, based on our findings we expect the prominence of cultural factors in M&A to increase in the future.

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrimme tutkimaan länsimaisessa kulttuurikontekstissa kulttuuritaustaselvityksen ja kulttuuri-integraation suunnittelun roolia yrityskaupoissa (M&A) konsulttien näkökulmasta. Tutkimuksemme kysyy: Kuinka konsultit kokevat kulttuuritaustaselvityksen ja kulttuuri-integraatio suunnittelun roolin yritysfuusioiden ja niiden yhdistymisen jälkeisen integraation yhteydessä? Tämän tutkielman kirjallisuuskatsaus kattaa sekä taustaselvitys- että integraatiokirjallisuuden. Painopiste on kuitenkin yhdistymisen jälkeiseen integraatioon keskittyvässä kirjallisuudessa. Akateemisen kirjallisuuden mukaan yritysfuusiot epäonnistuvat usein kulttuuriin liittyvien tekijöiden takia. Siksi kulttuuritaustaselvityksen ja integraation suunnittelun rooli sekä prosessit on tärkeä ymmärtää. Akateeminen kirjallisuus tunnistaa tutkimuksen puutteen asian osalta. Tämä muodostaa paradoksin, vaikka kulttuuri tunnistetaan yritysfuusioiden epäonnistumisen syyksi, ratkaisuvälineet ovat saaneet vain vähän huomiota. Integraatiokirjallisuuden perusteella olemme tunnistaneet kulttuuri-integraatiosuunnitelman tärkeimmät osa-alueet, joihin sisältyvät strateginen tavoite, integraation taso, integraation lähestymistapa ja johtamistyyli. Selvittääksemme näiden tekijöiden roolia olemme suorittaneet kvalitatiivisen tutkimuksen, johon on haastateltu kahdeksaa liikkeenjohdon konsulttia. Havaitsimme kulttuurin roolin olevan alipriorisoitu. Useimmat haastateltavat kokivat kulttuuristen tekijöiden vaativan enemmän huomiota yrityskaupoissa. Havaitsimme myös yleisen tietämättömyyden kulttuuritaustaselvityksen ja integraation suunnittelun työkaluista. Haastateltaviemme mukaan kulttuuri myös usein koetaan asiaksi, jota ei voi mitata, vaikka näin ei todellisuudessa ole. Tämä saattaa selittää miksi työkalut kulttuurin käsittelyyn yrityskaupoissa ovat jääneet vähälle huomiolle. Löydöstemme perusteella tämä on myös yksi pääsyistä kulttuurin nykyiselle rajoitetulle rollille. Odotamme kulttuurin roolin yritysfuusioissa kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa.
Description
Thesis advisor
Itani, Sami
Keywords
M&A, culture, cultural integration, post-merger integration, cultural integration planning, cultural due diligence, leadership
Other note
Citation