Pukusuunnittelijan ammatti Suomessa vuosina 1960-1975 : Maija Pekkasen tarina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2010-12-10
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
330
Series
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A, 110
Abstract
The subject matter is the costumer designers’ trade becoming professional and the definition of its validity, in Finland in the years 1960-1975. The need for the theatre costume designer’s profession appeared in about the 1960s. Before that time, planning of dresses was connected to the wardrobe master’s or the set designer’s task field. The change of image from the technical wardrobe master’s experienced work to the artist’s design work was a slow process, for the success of which education was needed. The process of the internal shaping of the profession was examined through surveying an individual development process, that of designer Maija Pekkanen. She was interviewed as regards her socialising process and her own identification to the profession. A hermeneutic case study was utilized to focus on the trade of theatre costume design, along with the application of a qualitative research methodology. Besides the examination of the profession’s history, its contents and the development of occupational identity, the case study also touched upon the social and communal points of view. First, the examination of the materialising of the profession was performed against the background of the profession’s theories and its internal examination adapting the first collective labour agreement of scenography to the qualification theory. In the external examination it becomes clear that the forming of the trade since the year 1967 was a significant phase of development from the point of view of the development of the trade. The edge conditions of work were defined through the collective labour agreement for the first time and the costume designer’s profession became an institution. Secondly, describing socialising, the internalising process of the profession and reaching of the costume designer’s artistic readiness and status, both in work as well as in the communal context and through education, was connected to costume designer Maija Pekkanen, who became a competent clothes designer with an artistic approach and who experienced internalising of the profession. It became clear that the effect of the School of Bratislava, Vysoka Skola Muzickych Umeni v Bratislave, the VSMU, was crucial in the forming of the whole Finnish identity of the costume designer. Altogether eight Finnish designers studied at the VSMU, searching for artistic form to their work and a model of identity for the profession. The education of the VSMU edited a general idea of the costume designer’s professional picture and of working conditions as an artist. Its effect began to be seen in the mid 70s for example through the working on materials and through the whole composition of costumes in the visual and artistic expression of theatrical performances. Maija Pekkanen, who was one of the eight Finnish students and studied the longest at the VSMU, had a significant impact on the materialising of the profession of costume designer. This was because she promoted the development of the terms of employment and working conditions of her trade in the areas of the trade union and also in education.

Tutkimuksessa tarkastellaan pukusuunnittelijan ammatin muotoutumista Suomessa vuosina 1960-1975. Tämä ajanjakso oli ammatin kehittymisen kannalta tärkeä. Sitä ennen teatteripukujen suunnittelu liittyi puvustonhoitajan tai lavastajan tehtäväkenttään. Pukusuunnittelijan imagollisesti taiteilijan työksi koetun työn erkaantuminen puvustonhoitajan tekniseksi koetusta työstä omaksi ammatikseen oli hidas prosessi, jonka toteutumiseen tarvittiin koulutusta. Ilmiötä analysoidaan yhtäältä syntymässä olevan pukusuunnittelija-ammattikunnan muotoutumisen ja tunnustamisen kannalta, toisaalta, yksittäisen pukusuunnittelijan, Maija Pekkasen, ulkomailla tapahtuneen ammattiin pätevöitymisen kautta. Tutkimus on aineistolähtöinen ja siinä on hermeneuttinen, tulkinnallinen tiedonintressi. Tutkimusstrategiana on elämänkerrallinen tapaustutkimus, johon liittyvä aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Pukusuunnittelijan ammattiin identifioitumisessa on kysymys Suomen teatterikentällä 1960 ja 1970-luvuilla tapahtuneesta ilmiöstä, jossa on nähtävissä vahvasti sekä pukusuunnittelijaryhmän että yksilöiden ammatti-identiteetin rakentumista. Analyysin ensimmäinen osa liittyy pukusuunnittelijoiden ammattiyhteisön kehitykseen. Tarkastelu tapahtuu professioteorioiden taustaa vasten, ja ammattipätevyyden muotoutumista kvalifikaatio-teoriaan soveltaen. Tutkimuksessa selviää, että ammattikunnan järjestäytyminen vuodesta 1967 alkaen oli merkittävä kehitysvaihe pukusuunnittelija-ammattikunnan kehityksen kannalta, sillä työehtosopimuksella pukusuunnittelija-nimike otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1975. Samalla ammmatille määriteltiin ensimmäistä kertaa työn reunaehdot. Analyysin toinen osa sisältää ensimmäisenä Suomessa alan koulutuksen ulkomailta hankkineen pukusuunnittelija Maija Pekkasen pukusuunnittelijaksi pätevöitymisen, ammatin sisäistämisprosessin ja siihen liittyvän taiteellisen käsialan löytämisprosessin kuvauksen. Tsekkoslovakian Bratislavassa sijaitsevan oppilaitoksen, Vysoka Skola Muzickych Umenin, VSMU:n, vaikutus oli ratkaiseva koko suomalaisen pukusuunnittelijaidentiteetin muodostuksessa, sillä siellä opiskeli yhteensä kahdeksan suunnittelijaa, jotka hakivat työhönsä sekä taiteellista että ammatin identiteettistä mallia. VSMU:n koulutus muokkasi yleistä käsitystä pukusuunnittelijan ammattikuvasta ja työskentelyolosuhteista taiteilijana. Sen vaikutus alkoi näkyä 1970-luvun puolessa välissä teatteriesitysten visuaalisessa ja taiteellisessa ilmeessä esimerkiksi materiaalin työstämisen, sekä puvustusten kokonaissommittelun kautta. Ensimmäisenä ja pisimpään VSMU:ssa opiskelleen Maija Pekkasen välillinen ja välitön vaikutus pukusuunnittelijan ammatin syntymiselle oli merkittävä, sillä hän edisti Suomessa ammattikuntansa työehtojen ja työskentelyolosuhteiden kehittämistä sekä ammattiyhdistyksellisellä että koulutuksellisella tasolla.
Description
Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
Thesis advisor
Jämsänen, Auli
Keywords
teatteri, ammattikunta, pukusuunnittelija, käsiala, professio, kvalifikaatio, taiteilija, koulutus, ammatti-identiteetti, VSMU, theatre, trade, costume designer, expertise, profession, qualification, artist, education, occupational identity, VSMU
Other note
Citation