Evaluating Risks and Viability of Public Private Partnership Projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 102 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämä diplomityö liittyy TEKES:n ProBuild - kehittyvä rakentamisprosessi - ohjelmaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten eri osapuolet; tilaaja, projektiyhtiö ja rahoittajat kokevat hankkeen kehittämisvaiheessa eri riskit sekä miten hankkeen elinkelpoisuutta ja rlskejä arvioidaan. Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö, Public Private Partnership (PPP) on uusi ala Suomessa. Kun hanke toteutetaan yksityisrahoitusmallilla (julkis-yksityinen yhteistyö), niin yksityiselle osapuolelle siirretään suunnittelun ja rakentamisen ohella myös rahoituksen hankkiminen sekä mahdollisesti myös kohteessa tapahtuva toiminnan ylläpitäminen. Yksityisrahoitusmallia on Suomessa tähän mennessä käytetty vasta kahdessa hankkeessa, Lahden moottoritiehankkeessa sekä Jyväskylän tutkimuskeskushankkeessa. Jotta yksityisrahoitusmallin käyttö lisääntyisi olisi selvitettävä mitä riskejä eri osapuolille syntyy ja miten ne voidaan arvioida suunnitteluvaiheessa sekä miten riskit torjutaan kun ne on tunnistettu. Hankkeen elinkelpoisuuden arviointi perustuu kohdekohtaisten riskien tunnistamiseen ja niiden jakamiseen eri osapuolten kesken. Yksityisrahoitusmallin käyttöön liittyy useita riskejä ja niiden oikea allokointi on erittäin merkittävässä osassa kun arvioidaan yksityisrahoitusmallilla toteutuneiden hankkeiden elinkelpoisuutta. Riskit on tässä tutkimuksessa jaettu kolmeen ryhmään; maakohtaisiin riskeihin, toteutusriskeihin ja force majeure-riskeihin. Suomessa yksityisrahoitusmallilla toteutuneissa hankkeissa myöhästymisriski ja markkinariski arvioitiin olevan suurimmat riskit hankkeen onnistumisen kannalta. Eri osapuolet pitivät näiden riskien lisäksi kustannusriskiä sekä juridisia riskejä merkittävinä. Maakohtaiset riskit ja niiden vaikutukset hankkeen onnistumiseen pidettiin sen sijaan suomalaisissa hankkeissa pieninä. Toteutusmalli, jossa julkinen ja yksityinen osapuoli yhdessä toteuttavat julkisen rakennusinvestoinnin vaaditaan eri rahoitusjärjestelmien hyvää tuntemusta. Rahoitusjärjestelmät koostuvat yksityisrahoitusmallilla toteutuneissa hankkeissa yleensä aina vähintään kahdesta osasta; projektiyhtiöön panostettavasta omasta pääomasta sekä pankkilainasta. Yksityisrahoitusmallilla toteutettavissa hankkeissa on usein mukana osapuolia, jotka ovat osallistuneet projektiyhtiöön omalla pääomalla. Tällaisia osapuolia ovat urakoitsija ja operaattori sekä mahdollisesti myös tilaaja. Pankkilainat taas ovat yleensä syndikoituja lainoja niiden suuren koon ja riskin takia. Muita rahoitusmuotoja käytetään sitten lähinnä hankkeen oikean riskiprofiilin aikaansaamiseksi.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Lindholm, Mika
Keywords
project finance, projektirahoitus, private finance, yksityisrahoitus, risks, julkis-yksityinen yhteistyö (JYY), evaluation, public private partnership (PPP), profitability, riskit, viability, arviointi, kannattavuus, elinkelpoisuus, BOT
Other note
Citation