Kokeellinen kirjainmuotoilu ennen ja nyt

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin kirjainmuotoilun historiaa, varsinkin kirjainmuotoilijoiden lähestymistapoja ja haasteita 1980–2020-luvulla. Katson 1980–1990-luvun kirjainmuotoilua teknologian näkökulmasta ja analysoin sen yhteyttä nykyhetkeen. Tutkimukseni lisäksi opinnäytetyöhöni kuuluu produktio, joka on suunnittelemani kirjaintyyppi. Sen rooli opinnäytetyössäni on toimia esimerkkinä nykytilanteesta ja näyttää, mitä eroa on 1980–2020-luvun kirjainmuotoilijoiden työskentelytavoissa ja tavoitteissa. Tutkimusosiossa keskityn Emigre-kirjaintyyppivalmistajan työhön; tutkin, millaiset trendit ja käytännöt Emigre toi kirjainmuotoiluun, sekä analysoin sen kirjaintyyppeja. Lisäksi analysoin esimerkiksi, mitä kirjainmuotoilussa nyt tehdään eri tavalla kun digitaalisen kirjainmuotoilun alkuvaiheessa, ja mitkä eri asiat huomioidaan enemmän. Produktio-osiossa esittelen suunnittelemaani kirjaintyyppiä, kuvailen sen kehitysvaiheita ja sitä, miten tutkimukseni on vaikuttanut ajatteluuni kirjainmuotoilijana. Loppuosissa reflektoin omaa suunnittelu- ja tutkimuskokemusta, teen johtopäätökset ja pohdin palautetta, jota sain muilta kirjainmuotoilijoilta.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Penni, Osipow
Keywords
kirjainmuotoilu, digitaalinen, Emigre, graafinen, suunnittelu, kokeilevuus
Other note
Citation