The operations of a small software company in the context of software contract terms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
For a small software company it is important to understand, which contract terms have to be examined very thoroughly during contract negotiations. This Master's thesis concentrates on the significance of requirements set by contract terms to the operations of a small software company. The target company, company's operating environment and contract terms form a foundation on which the examination of project management processes and software processes is built on. The research takes the angle of a small software company. This Master's thesis identifies nine significant contract terms, sixteen significant project management processes and ten significant software processes that are important for a small software company. Important contract terms include for example change management, rights to the outcome of the project and acceptance. Important project management processes include e.g. project definition, change management, workload estimation, customer contacts and communication. Important software processes are for example requirements management, iteration-based definition and planning, automatic testing and refactoring. The processes and their relations were grouped and integrated in a way that it is possible to identify which project management processes and software processes fulfil each requirement set by a particular contract term. By examining these integrated processes, it is possible to claim that agile software development models can be used to fulfil the requirements set by the contract terms. A small software company should use agile software development models, which are specifically designed for small teams and companies. Company can execute its projects with less bureaucracy if it uses agile development models compared to traditional waterfall software development model.

Pienen ohjelmistoyrityksen kannalta on tärkeää tietää, mihin sopimusehtoihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota projektitoimituksista neuvoteltaessa. Tämän diplomityön tutkimuksen aiheena on selvittää sopimusehtojen asettamien vaatimusten merkitys pienen ohjelmistoyrityksen toiminnalle. Yrityksen, sen toimintaympäristön ja sopimusehtojen muodostaman pohjan perusteella tarkastellaan sekä projektinhallinnan prosesseja että ohjelmistoprosesseja pienen yrityksen toiminnan näkökulmasta. Tutkimuksessa löydettiin sopivia toimintatapoja pienelle ohjelmistoyritykselle sekä toimintatapojen yhteys sopimusehtoihin. Diplomityö tunnistaa pienen ohjelmistoyrityksen toiminnan kannalta yhdeksän merkittävää sopimusehtoa, 16 merkittävää projektinhallinnan prosessia ja kymmenen merkittävää ohjelmistoprosessia. Merkittäviä sopimusehtoja ovat mm. muutosten hallinta, organisoituminen ja raportointi sekä tulosten hyväksyminen. Merkittäviä projektinhallinnan prosesseja ovat mm. lopputuotteen määrittely, muutosten hallinta, työmäärien arviointi, asiakasrajapinta ja kommunikaatio. Merkittäviä ohjelmistoprosesseja ovat mm. määritysten tekeminen, määrittely ja suunnittelu iteraatioittain, automaattinen testaus sekä refaktorointi. Löydettyjen prosessien välisiä suhteita ja yhteyksiä ryhmiteltiin siten, että voidaan tarkastella mitä projektinhallinnan prosesseja ja ohjelmistoprosesseja tarvitaan kunkin sopimusehdon hallitsemiseen ja täyttämiseen. Integroinnin ja löydettyjen prosessien pohjalta havaittiin ketterien ohjelmistokehitysmallien pystyvän vastaamaan sopimusehtojen asettamiin vaatimuksiin. Pienen ohjelmistoyrityksen kannattaa keskittyä käyttämään varta vasten pieniä ryhmiä ja yrityksiä varten kehitettyjä ketteriä ohjelmistokehitysmalleja. Ketterien ohjelmistokehitysmallien avulla pieni yritys pystyy toimittamaan projektinsa kevyemmällä byrokratiakoneistolla kuin esimerkiksi perinteistä vesiputousmallia käyttäen.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Artto, Karlos
Keywords
contract, sopimus, project management process, projektinhallinnan prosessi, software process, ohjelmistoprosessi, software project, ohjelmistoprojekti, small company, pieni yritys
Other note
Citation