Suorituskykymittareiden kehittäminen betonituoteteollisuuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kehitettiin betonituoteteollisuuden yrityksen tehtaalle suorituskykymittarit. Tehtaalla valmistetaan pääasiallisesti jonoon asennettavia elementtejä. Betoniteollisuudessa yleisesti käytössä olevan mittarin yksikkö on tuotettujen elementtien massa työntekijää kohden. Yrityksellä oli ennen kehitystyötä käytössä finanssimittarit tuotannon seuraamiseksi. Erinomainen suorituskykymittari on reaaliaikainen, kuten auton moottorin lämpömittari. Reaa-liaikaisuuden avulla mittarin seuraaja huomaa ongelmat välittömästi ja pystyy välttämään suu-remmat vahingot. Aina ei ole mahdollista toteuttaa reaaliaikaisia mittareita, jolloin ongelmiin voidaan puuttua vasta jälkikäteen. Betoniteollisuudessa hyvä suorituskykymittari on työvuorokohtainen. Suorituskykymittareiden tietoja tulisi kerätä automaattisesti ja mahdollisimman läheltä valmis-tustoimintaa. Automatisoiduista tuotantolaitteista tietojen automaattinen kerääminen on mahdollista. Käsikäyttöisistä tuotantolaitteista sekä työvoimaa käyttävistä työvaiheista on mahdollista kerätä puoliautomaattisesti tietoja. Kehitystyössä luotiin kaksi tuottavuusmittaria ja kapasiteetin käyttöastemittari. Tuloksissa huomattiin kappaletuotantomääräisen mittarin soveltuvan huonosti useita tuoteryhmiä valmistavalle tehtaalle. Yritykselle käyttöönotettaviksi suorituskykymittareiksi valikoituvat tuotantomäärä, tuottavuus, käyttöaste, laatu ja reklamaatiot. Suorituskykymittareiden yleisyksikkönä käytetään tuotteiden massaa tonneissa. Mittaristojen tuotekohtaiset yksiköt täytyy erikseen määritellä. Tuottavuuden mittaamista varten yrityksen tulee kerätä ja kohdistaa automaattisesti työtunnit työpisteittäin ja -vaiheittain.

In this master’s thesis was key performance indicators developed for concrete products factory. The factory produces concrete products, which are mainly supposed to line up. A common productivity indicator of this industry is the weight of production volume per employee. Before this master’s thesis, the company used financial indicators to follow production. An excellent key performance indicator is real time, like a car engine temperature indicator. With real time indicator, problems are noticed immediately and large damages can be avoided. It is not always possible to develop real time indicators, whereupon problems can be solved afterwards. Concrete products industry benefits the most of work shift key performance indicators. The data for key performance indicators should be gathered automatically. The gathered data should be as near as possible of production activities. The automated data gathering is possible from automated production equipment. A semi-automated data gathering is possible from manual production equipment and stages that require labour. This master’s thesis created two productivity and a capacity utilization rate indicators. The productivity indicator in terms of produced pieces was not suitable for the factory which manufactures different product groups. The company should implement production volume, productivity, utilization rate, quality and reclamations as key performance indicators. The common unit of the indicators is the weight of products in tonnes. Product-specific units must be defined separately. To measure productivity, company should automatically gather hours and allocate them by work place and working phase.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kilpi, Eero
Keywords
suorituskykymittari, betonituoteteollisuus, tuottavuus, työtunti, kehittäminen, tuotanto, key performance indicator, concrete products industry, productivity, work hour, developing, production
Other note
Citation