Kiinteistöjohtamispalvelujen kehittämistarpeet Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää suomalaisten kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien kiinteistötoiminnan nykytilannetta sekä heidän kokemuksiaan, käsityksiään, tarpeitaan ja odotuksiaan kiinteistö- ja toimitilajohtamispalveluille. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli kirjallisuustutkimus kiinteistöjohtamispalveluista. Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu. Kirjallisuuden perusteella laadittiin teemahaastattelurunko teemahaastatteluita varten. Teema-alueet olivat kiinteistöorganisaation kuvaus, kiinteistöpalvelujen nykytilanne organisaatiossa, asiakas- ja omistajasuhteiden hoitaminen, kiinteistöjohtamispalvelujen tarpeet ja palvelutarjonta sekä kiinteistöalan ja organisaation tulevaisuuden kehitys. Kiinteistöjohtamispalvelujen kehittämistarpeet Suomessa -tutkimus oli osa laajempaa kiinteistönhallinnan kokonaispalvelusopimukset -tutkimusta, jota tehdään Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa. Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa perustietoa kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimuksista ja palvelujen sopimusprosessista kiinteistöalalle. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset -tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat ABB Kiinteistöpalvelut Oy, ISS Suomi Oy, Merita Kiinteistöt Oy, Nokia Oyj, Rapro Oy, SOK Kiinteistötoiminnot, Sponda Oyj ja YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy. Teemahaastattelututkimuksen keskeisinä tuloksina ovat suomalaisten organisaatioiden ostopalveluiden käyttö ja palveluiden ulkoistaminen lisääntyvät tulevaisuudessa. Kiinteistönomistajat tulevat yleensä ulkoistamaan toimintojaan alkaen teknisestä ja hallinnollisesta isännöinnistä. He haluavat kuitenkin pitää yleensä itsellään vuokrauksen ja investoinnit. Julkishallinnon puolella tullaan lisäämään ostopalveluiden käyttöä alkaen peruspalveluista. Yksityisen sektorin käyttäjä-omistajat ja käyttäjät ovat potentiaalisia toimitilajohtamismarkkinoiden kohteita tällä hetkellä. Sijoittaja-omistajilla ei ole erityisemmin tarvetta kiinteistöjohtamispalveluille tällä hetkellä, koska niillä on omat vahvat kiinteistöjohtamisorganisaatiot. Kiinteistömarkkinoilla tulee tapahtumaan osapuolten roolien selkiytymistä kiinteistöjen omistajiin, käyttäjiin ja palveluntarjoajiin. Kiinteistöjen omistaminen tuleekin luultavasti keskittymään ammattimaisille omistajille.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Puhto, Jukka
Keywords
services, palvelut, property management, kiinteistöpalvelut, facility management, toimitilapalvelut, outsourcing, kiinteistöjohtaminen, management contracts, toimitilajohtaminen, palvelusopimukset
Other note
Citation