Scenarios on the burden sharing of climate change mitigation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Poliittinen keskustelu ilmastonmuutoksen hillinnästä on kasvanut kansainvälisesti, ja eräs avainkysymys on ollut taakanjako, ts. kuinka paljon kukin valtio on oikeutettu tuottamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä diplomityössä tarkastellaan päästövähennysten vaikutuksia TIMES-energiajärjestelmämallilla neljässä SRES-skenaariossa, esitetään monikriteerimenetelmä taakanjaon taloudellisten vaikutusten, tasapuolisuuden ja houkuttelevuuden arvioinniksi, sekä analysoidaan aiemmin esitettyjä Triptyykki-, Multistage-, Vakiopäästöt per capita- ja Grandfathering-taakanjakoja. Muodostetut skenaariot vahvistavat aiempien tutkimusten tulokset siitä, että päästöjä on vähäpäästöisten teknologiavaihtoehtojen vuoksi mahdollista pienentää merkittävästi, samalla tyydyttäen energian kasvavan kysynnän. Yhdistelemällä biopolttoaineita, tuuli-, ydin- ja vesivoimaa sähköntuotannon päästöt vähenisivät rajusti, kun taas teollisuudessa ja liikenteessä voidaan odottaa siirtyminen fossiilisista biopolttoaineisiin. Päästöoikeuksien kaupan avulla päästövähennykset voidaan toteuttaa aina kustannusoptimaalisesti riippumatta käytetystä taakanjaosta. Tämän vuoksi taakanjako ei vaikuta vähennysten alueellisiin taloudellisiin vaikutuksiin. Päästökaupan voidaan tosin olettaa aiheuttavan suuria varallisuuden siirtoja eri maiden välillä, minkä vuoksi taakanjako on hyvin tärkeä kysymys kansainvälisessä politiikassa. Vähennysten aiheuttamat alueelliset kustannukset vaihtelivat suuresti eri taakanjakojen välillä. Globaalisti vähennyskustannukset olivat 1 % maailman BKT:sta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin ilmastonmuutoksen kustannukset, joiden on esim. Stern Review- raportissa arvioitu olevan n. 10 % BKT:sta. Monikriteerimenetelmän tulokset toivat hyvin esiin kehittyneiden ja kehittyvien maiden vastakkaiset näkemykset eri taakanjakomenetelmien käytöstä. Arvioidut neljä taakanjakoa muodostivat laajan kirjon suhteessa päästökaupan määrään, tasapuolisuuteen ja houkuttelevuuteen. Käytetyn metodiikan perusteella kaikkia taalanjakoja voidaan pitää merkittävinä eri kriteereillä mitattuna, vaikkakin Triptyykki muodosti parhaimman kompromissin kehittyneiden ja kehittyvien maiden välille.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Keywords
scenario, skenaario, climate change, ilmastonmuutos, burden sharing, taakanjako, equity, tasapuolisuus
Other note
Citation