Health chair—easier non-invasive measurements for health monitoring

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Biosensing and Bioelectronics
Mcode
ELEC3045
Degree programme
LST - Master's Programme in Life Science Technologies (TS2013)
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
A health chair combining multiple health measurements into a single instance would make repeated measurements more convenient and faster. The periodic measurements would also establish an individual baseline from which deviations could be identified and to which treatment responses could be compared to. This thesis presents the development of a health chair prototype. The goal includes four non-invasive measurements: electrocardiography, pulse oximetry, blood pressure, and bioelectrical impedance over the lungs to monitor respiratory rate and lung edema. The main problem is to develop a comprehensive design that is convenient and resistant to noise and motion artifacts. The realized chair implements the electrocardiography, pulse oximetry, and blood pressure measurements. The convenience and signal quality in good environments was established but additional refining could further reduce the sensitivity to motion and noise.

Terveystuoli on konsepti, jonka avulla useita terveysmittauksia voidaan suorittaa yhdellä kerralla. Tuoli helpottaisi ja nopeuttaisi usein suoritettavia mittauksia. Säännöllisistä mittauksista voisi muodostaa yksilöllisiä vertailuarvoja, joiden avulla terveystilan muutoksia pystyttäisiin havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Säännölliset mittaukset mahdollistaisivat myös hoitovasteen yhtenäisen seurannan. Tässä diplomityössä esitetään terveystuoli-prototyypin kehittäminen. Tuolin on tarkoitus suorittaa neljä ei-invasiivista mittausta: elektrokardiogrammi, pulssioksimetri, verenpaine ja rintakehän biosähköinen impedanssi, jolla mitataan hengitystaajuus sekä mahdollinen nesteen kertyminen keuhkoihin. Työn keskeinen ongelma on kehittää kokonaisvaltainen design, joka kestää ja osittain jopa hillitsee tuolin todellisessa käytössä kokemia haasteita kuten kohinaa ja häiriöitä. Valmistunut prototyyppi sisältää elektrokardiogrammin, pulssioksimetrin ja verenpaineen mittauksen. Mittausten helppous ja signaalin laatu hyvissä olosuhteissa saavutettiin, mutta kohina- ja häiriöherkkyyden lisävähentäminen vaatii jatkokehitystä.
Description
Supervisor
Laakso, Ilkka
Thesis advisor
Sepponen, Raimo
Keywords
health chair, electrocardiography, pulse oximetry, non-invasive blood pressure, bioelectrical impedance
Other note
Citation