Luontopohjaiset ratkaisut osana kestävämpää kantakaupunkia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
143
Series
Abstract
Diplomityössä tarkastellaan, miten luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan kehittää olemassa olevaa kaupunkirakennetta kestävämmäksi ja ilmastonmuutokseen sopeutuvammaksi. Kaupunkirakenteen tiivistyminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos haastavat kaupunkeja jo nyt ja tulevaisuudessa. Luontopohjaiset ratkaisut pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin. Diplomityössä on keskitytty olemassa oleviin kantakaupungin kerrostalopihoihin. Tarkastelualue sijoittuu Länsi-Pasilaan. Työssä on tarkasteltu kerrostalopihojen merkitystä ja luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia hulevesien hallintaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen. Diplomityö jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa on kartoitettu työn kannalta keskeistä teoriakehystä. Toisessa osassa on analysoitu Länsi-Pasilan nykytilaa ja maisemarakennetta. Kolmannessa osassa on analyysin ja teorian pohjalta laadittu Länsi-Pasilan eteläosalle skenaariotarkastelu, jossa on tutkittu sekä kevyitä että kattavia ratkaisuvaihtoehtoja verrattuna nykytilaan. Vaikutuksia on arvioitu suhteessa alueen vesitasapainoon, viherrakenteeseen, viihtyisyyteen ja kustannuksiin. Tarkastelun tuloksia on ideasuunnitelmassa tarkennettu kahdelle korttelipihalle. Neljänteen osaan on koottu johtopäätökset ja reflektio työprosessista. Menetelminä työssä ovat olleet kirjallisuuskatsaus, maastokäynnit ja kohteiden valokuvaus, keskustelut asiantuntijoiden kanssa, asukastyöpaja, paikkatietoanalyysit ja skenaariotarkastelu GreenScenario-ohjelmalla (mallipohjainen laskentatyökalu). Teoriavaiheessa esiin nousi pihasuunnittelun nykyisten ohjauskeinojen puutteellisuus. Ne eivät nykyisellään huomioi kokonaisvaltaisesti hulevesien hallintaa, luonnon monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä. Lisäksi niiden ohjaavuus on heikko, kun olemassa olevia pihoja peruskorjataan. Tästä syystä ohjauskeinojen kehittäminen olisikin olennaista. Nykyiset kerrostalopihat edustavat runsasta 20 prosenttia kantakaupungin pinta-alasta. Kantakaupunki on pääosin rakentunut aikana, jolloin ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei ohjannut suunnitteluperiaatteita. Pihojen muuttamisella ilmastonmuutoksen sopeutuviksi voisi olla suuri vaikutus kantakaupungin kestävyyteen. Hulevesien hallintaa, luonnon monimuotoisuutta sekä pihojen viihtyisyyttä ja luonnon kokemista voidaan parantaa erilaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla. Länsi-Pasila on nykyisellään suhteellisen vihreä kaupunginosa, joten muutokset nykytilaan ovat skenaariotarkastelussa vähäisiä. Tarkastelusta voi kuitenkin huomata, että esimerkiksi viherpainanteet vaikuttavat merkittävästi hulevesien määrään ja laatuun. Skenaariotarkastelun kautta on voitu tutkia yleispiirteisesti eri vaihtoehtoja, jotka toimivat suunnittelun ja keskustelun pohjana. Tarkemassa suunnittelussa on pystytty pureutumaan paremmin muun muassa alueellisiin reunaehtoihin ja tunnistamaan haasteita.

This thesis examines how Nature Based Solutions can enhance sustainable urbanization and develop climate change adaptation. Densification, loss of biodiversity and climate change have already created a challenge for cities and will continue doing so. Nature Based Solutions try to respond to these challenges. This dissertation focuses on existing downtown courtyards. The study area is in Western Pasila. The objective of this dissertation is to study the importance of these courtyards, along with possibilities and impacts of Nature Based Solutions in stormwater management, biodiversity, and well-being. The thesis consists of four parts. The first part deals with theory. The second part analyses the present state and landscape structure of the study area. The third part focuses on a scenario approach that is based on theory and analyses of the previous two parts. Two different scenarios were studied and compared to the current state of Western Pasila. Impacts have been assessed in relation to water balance, green structure, well-being, and costs. Results have been applied and defined for the two courtyards in a more detailed plan. The fourth part includes conclusions and reflections on the process. Methods used have been a literature review, field studies and photography, discussions with experts, a workshop for residents, GIS analyses and a scenario approach with a GreenScenario program (model-based tool). One key finding derived from the dissertation theory was the inadequacy of existing management tools for planning. Stormwater management, biodiversity and well-being have not been comprehensively considered. In other words, the management tools used are not effective when existing courtyards are being renovated and further development of these management tools is needed. Existing courtyard represents over 20 percent of the Helsinki downtown area. For the most part, downtown was developed during a time when climate change was not relevant in its design principles. Developing climate change adaptation of courtyards can have a major effect for the sustainability of Helsinki’s downtown area. Stormwater management, biodiversity, and well-being can be enhanced by Nature Based Solutions. Presently, Western Pasila is quite a green district, so changes in the scenario approach between alternatives were low. However, it can be noted that for instance swales have a significant impact on stormwater quality and quantity. A scenario approach is a general examination of different alternatives and works as a base for more detailed planning and discussion. In more detailed planning, site preconditions and challenges, amongst other things can be better considered.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Kalliala, Elina
Keywords
luontopohjaiset ratkaisut, hulevesien laatu, hulevesien määrä, luonnon monimuotoisuus, viihtyisyys, skenaariotarkastelu, suunnittelun ohjauskeinot
Other note
Citation