Life Cycle Environmental Evaluation and Cost Analysis of Structural Automotive Materials

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
en
Pages
101+57
Series
Abstract
Tutkimus sisältää eurooppalaisen c-luokan henkilöauton puskurirakenteiden kustannusanalyysin ja elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnin. Tutkimus sisältää teoreettisen osan, jossa käsitellään elinkaariarvioinnin teoriaa, autoteollisuuden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, käytettäviä materiaaleja sekä kustannusten laskennassa käytettyä kustannusmallia. Tutkimuksen käytännön osassa on laskettu ja analysoitu osien kustannuksia sekä niiden elinaikanaan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytännön osassa saadut tulokset osoittavat, että käyttövaihe on vastuussa suurimmasta osasta ympäristövaikutusluokkien indikaattoreiden arvoista. Osien kierrätettävyys on tärkeässä roolissa, sillä metallisten osien kierrätyksestä syntyvät elinkaaren aikaiset hyvitykset ovat merkittäviä. Ruostumattoman teräksen erinomaisen kierrätettävyyden, ominaisuuksien säilymisen ja korkean saannon ansiosta tutkituilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla on perinteisistä autojen runkomateriaaleista valmistettuihin osiin verrattuna hyvät ympäristövaikutusluokkien indikaattoreiden arvot. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ruostumattomalla teräksellä on potentiaalia autojen rakennemateriaalina, mutta ruostumattoman teräksen korkea hinta asettaa haasteita tuotteiden suunnittelulle ja käytettäville valmistusprosesseille. Mahdollisuudet voidaan hyödyntää, kun austeniittisen ruostumattoman teräksen korkeaa lujuutta ja hyvää muovattavuutta hyödynnetään keveiden osien valmistamisessa pienellä hukkamateriaalin määrällä. Tasapainon hakeminen taloudellisen kannattavuuden, ympäristökysymysten ja teknisten vaatimusten välillä lisää materiaalinvalinnan moniulotteisuutta. Kolarin kannalta merkittävien autonosien materiaalinvalinta vaatii täten koko järjestelmän analysointia ja kokonaisvaltaista näkökulmaa. Tutkimuksessa esitettyjä laskelmia tulee käyttää tutkittujen osien keskinäiseen vertailuun. Todelliset kustannukset ja ympäristövaikutukset voivat erota tässä tutkimuksessa esitetyistä arvoista.
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Keywords
Other note
Citation