Tilannekuvan hyödyntäminen rakennuttajan projektinhallinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-10-09
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
59 + 5
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää rakennuttajaorganisaation projektinohjaukseen soveltuva tilannekuvamalli, jonka avulla rakennuttaja pystyy paremmin saamaan ja ylläpitämään hankkeen tilannekuvaa, sekä hyödyntämään tätä projektinohjauksessaan. Tutkimuksessa pyrittiin siis luomaan tietoa siitä, miten rakennushankkeesta saatava tilannekuva tavoittaa rakennuttajan ja miten rakennuttaja pystyy käyttämään tilannekuvaa hyödyksi. Ensimmäisessä osassa diplomityötä pyrittiin kirjallisuuskatsauksen sekä asiantuntijatyöpajan avulla selvittämään mitä tilannekuvakäytäntöjä rakennushankkeessa on tällä hetkellä käytössä, mitkä toimivat ja missä olisi kehitettävää. Näiden tekijöiden perusteella tavoitteena oli kehittää paranneltu malli, jonka avulla tilaajan tilannekuvaa hankkeesta voidaan parantaa. Diplomityön toisessa vaiheessa kerättiin tilannekuvadataa suoraan työmaalta ja pyrittiin selvittämään, miten työmaalta voidaan tuottaa digitaalista tilannekuvaa, joka hyödyttää rakennuttajaa. Tässä tutkimuksen osassa keskeisinä tutkittavina asioina oli, mitä erilaista dataa voidaan kerätä, miten dataa voidaan kerätä ja miten datan keräystä on mahdollista automatisoida. Lisäksi tutkittiin, miten työmaalta tuotettavaa dataa tulee käsitellä ja analysoida, jotta siitä saadaan muodostettua merkityksellistä tilannekuvaa.

The aim of the research was to develop a situational awareness model suitable for the project management of a client organization, which enables the client to better obtain and maintain a project situation awareness, and to utilize it in their project management. The purpose of the study was to create knowledge about how the situation awareness of a construction project reaches the client and how the client can benefit from using the situation awareness. In the first part of the thesis, a literature review and an expert workshop were used to investigate the current situation awareness practices in construction projects, which ones are effective, and where there is room for improvement. Based on these factors, the goal was to develop an improved model that would enhance the client's situation awareness of the project. In the second phase of the thesis, situational awareness data was collected directly from the construction site, and the goal was to determine how digital situation awareness can be produced from the construction site to benefit the client. The key issues investigated in this part of the study were what different types of data can be collected, how data can be collected, and how data collection can be automated. In addition, the study examined how data produced from the construction site should be handled and analyzed to create a meaningful situational awareness.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Lehtiö, Riku
Keywords
rakentaminen, rakennuttaminen, tilannekuva, projektinhallinta
Other note
Citation