Outsider board member in a small and medium sized company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
108 + [34]
Series
Abstract
Ammattimaisesti toimiva hallitustyöskentely voi tuottaa huomattavaa lisäarvoa yritykselle ja osakkeenomistajille. Hallitustyöskentelyyn panostaminen voi olla yritykselle tehokas keino hankkia uusia resursseja, joilla voidaan kehittää kilpailukykyä. Vaikka ulkopuolinen hallituksen jäsen laajentaisi osaamista ja näkemystä, harvat varsinkaan pienimmistä yrityksistä käyttävät niitä. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelystä, erityisesti ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutuksesta hallitustyöskentelyyn. Kirjallisuuskatsauksella luotiin yleiskuvaus hallitustyöskentelystä pienen ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta. Empiirinen kyselytutkimus suoritettiin alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä. Kyselytutkimuksen tuloksena havaittiin, että yritykset käyttävät ulkopuolisia hallituksen jäseniä saadakseen johtamiseen laajempaa näkemystä, kehittääkseen yritystä ja sen johtamista sekä laajentaakseen verkostoa. Ulkopuolinen näkee usein asioita, joita päivittäisessä toiminnassa mukana olevat eivät huomaa. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi olla myös merkittävä lisäresurssi yritykselle. Tutkimuksessa löydettiin hallitustyöskentelyn kehuttamiskeinoja. Esimerkiksi raportointi hallitukselle tulee olla säännöllistä, selkeää ja määrämuotoista. Työnjako hallituksen, omistajien ja johdon välillä tulee olla selkeä. Hallituksen kokousten ohjelman rytmittäminen etukäteen vuosikellon muodossa tehostaa hallituksen toimintaa. Lisäksi tutkimuksella saatiin lisätietoa hallitustyöskentelystä pienissä yrityksissä. Tutkimusaineiston perusteella saatiin selvää näyttöä siitä, että ulkopuolisella hallituksen jäsenellä on merkittävä vaikutus hallitustyöskentelyn prosesseihin. Hallituksessa, jossa on ulkopuolinen hallituksen jäsen, kokouksia on useammin ja ne ovat systemaattisempia. Ulkopuolinen myös ryhdistää johtamista. Lisäksi hallitukset, joissa on ulkopuolinen hallituksen jäsen, onnistuvat paremmin erityisesti johdon tukemisessa ja strategiatyöskentelyssä. Hallitustyöskentelyn koetaan olevan tuloksellisempaa niissä yrityksissä, joissa hallituksessa on ulkopuolinen hallituksen jäsen. Suurin osa ulkopuolista hallituksen jäsentä käyttäneistä suosittelisivat sitä muillekin yrityksille.
Description
Supervisor
Kauranen, Ilkka
Keywords
outside board member, ulkopuolinen hallituksen jäsen, board of directors, hallitus, company, yritys, small and medium sized company, pieni ja keskisuuri yritys, SME, PK-yritys, corporate governance, hallitustyökentely, hyvä hallintotapa, corporate governance
Other note
Citation