Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
136
Series
Abstract
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen ja rahoituksen laitos 23.12.2008 Riikka Loisamo YRITYSVASTUU HANKINNOISSA RISKIENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA – Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka esimerkkiyritykset suhtautuvat yritysvastuulliseen hankintaan ja mitä yritysvastuuriskejä yritysten hankintoihin liittyy. Tutkimus pyrki hahmottamaan, ovatko yritysvastuuriskit yritysten edustajien mielestä hallinnassa, ja millaisia käytäntöjä ja keinoja riskienhallinnassa hyödynnetään. Aiemmissa perusteollisuuden yrityksiä koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota lähinnä ympäristövastuukysymyksiin. Tässä tutkimuksessa erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset. Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu monipuolisesta lähdekirjallisuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään yritysvastuuseen ja riskienhallintaan liittyviä julkaisuja sekä hankintakirjallisuutta. Lähdekirjallisuuden perusteella laadittiin yritysten riskienhallintamalli. Tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus. Aineiston triangulaatiolla pyrittiin parantamaan tutkimuksen laatua. Empiria-aineisto koottiin haastattelemalla neljän suomalaisen teollisuusyrityksen yritysvastuu-, riskienhallinta- ja hankintajohtajia. Lisäksi haastateltiin yhtä riippumatonta konsulttia ja hyödynnettiin yritysten kirjallisia hankintoja koskevia ohjeita ja menettelytapoja. Tutkimustulokset Tutkimus osoitti, että yritykset pitävät vastuullista hankintaa tavoittelemisen arvoisena ja tärkeänä. Yritykset kokivat, että maineriskin toteutuminen on todellinen uhka. Tutkimuksen esimerkkiyritykset olivat jo kehittäneet ympäristövastuutaan. Lähtökohtaisesti yritykset huomioivat toimintansa sosiaalisen vastuullisuuden vasta sitten, kun ympäristöasioiden koetaan olevan kunnossa. Sosiaalisten riskien hallinta ja valvonta koettiin haastavaksi. Hankintojen riskienhallinta on keskittynyt korostetusti toimittajavalintaan ja sen onnistumiseen. Avainsanat Yritysvastuu, sosiaalinen vastuu, hankinnat, riskienhallinta
Description
Keywords
yritysvastuu, sosiaalinen vastuu, hankinnat, riskienhallinta
Other note
Citation