Developing refurbishment method for residential areas

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
The need for renovation and modernization of housing properties in Finland will increase significantly over the next few years. The need mostly concerns apartment buildings built in 1960's and 1970's. Renovation projects can face challenges caused by small size of projects and lack of repetition within the projects, the requirements the old structures set for designing and constructing the projects and the need for the use of the buildings during the renovation. One of the challenges in housing renovation is the way management operates during renovation projects in the case of housing condominiums where the decisions are often made by people who are not construction professionals. The aim of this study was to develop an aerial procurement system suitable for apartment building renovation projects. The idea of the developed system is to enable the cooperation between the different parties of the project, improve the buildings' owners' status as the decision maker and to utilize the standard building types and the size of the typical 1960's and 1970's suburbs. A context for the procurement system was developed and it was tested by comparing its features to the characteristics of two upcoming renovation projects of two separate suburbs. The functionality and the usability of the developed context were furthermore tested by interviewing different parties of the renovation projects. As a result of the testing the developed context was fine tuned to the final regional procurement system. First step of the developed system is gathering all the current suburbs building owners together in order to form one extensive and long-lasting renovation project. In order to get the most out of the homogeneous building stock and the size of the project, a standard scheme for the renovation is designed. This scheme is then executed to all the buildings with only minor adjustments. Both the design and the implementation are responsibility of the same party consisting of a contractor and a designer team. This consortium is acquired using a two-phased procurement system consisting of negotiation phase followed by a competitive bidding. While the building owners rarely are construction professionals a consultant is acquired to set the project in motion and to organize the condition assessments and tests. To avoid any conflict of interests a separate consultant is acquired to act as the construction manager.

Korjausrakentamisen määrä ja haasteet Suomessa tulevat kasvamaan, kun 1960- ja 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostaloalueet tulevat korjausikään. Haasteita korjaushankkeisiin aiheuttavat muun muassa pieni hankekoko, vanhojen rakennusten suunnittelulle ja toteutukselle asettamat reunaehdot sekä tarve rakennusten käytölle korjausten aikana. Oman erityispiirteensä suureen osaan asuinkerrostalojen korjaushankkeita tuo myös se, että tilaajalla ei usein ole ammattitaitoa tai kokemusta rakennuttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää asuinkerrostalojen korjaamiseen soveltuva alueellinen korjausmalli, joka ottaa huomioon näille hankkeille tyypilliset erityispiirteet. Mallin ideana on edistää hankkeen eri osapuolten välistä yhteistyötä, parantaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden asemaa korjaushankkeen tilaajana sekä hyödyntää sarjatuotetuilla asuinkerrostaloalueilla vallitsevaan toistuvuutta ja volyymia. Tutkimuksessa kehitettiin mallille teoreettinen viitekehys, jonka toimivuutta testattiin vertaamalla sen ominaisuuksia kahden Case-kohteena toimivan asuinkerrostaloalueen tulevan korjaushankkeen asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi kehitetyn viitekehyksen toimivuutta ja käytettävyyttä testattiin haastattelemalla asuinkerrostalojen korjaushankkeiden eri osapuolia. Kehitetyssä korjausmallissa 60- ja 70-lukujen asuinkerrostaloalueiden suurta kokoa sekä niillä esiintyvää toistuvuutta hyödynnetään yhdistämällä alueen kaikkien rakennusten hankkeet yhdeksi suureksi ja pitkäkestoiseksi hankkeeksi, jossa korjaukset toteutetaan tyyppisuunnitelmilla vain pienin rakennuskohtaisin muutoksin. Suunnittelu ja toteutus hankitaan suunnittelijoiden ja urakoitsijan muodostamalta yhteenliittymältä kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Koska asuinkerrostalojen korjaushankkeiden tilaajat ovat usein luonteeltaan kertarakennuttajia, kiinnitetään hankkeeseen heti alussa aluekehittäjäkonsultti, jonka tehtävänä on organisoida esiselvitykset ja hankesuunnittelu laaja kokonaisuus huomioon ottaen. Hankkeen rakennuttamistehtäviin palkataan erillinen rakennuttajakonsultti.
Description
Supervisor
Junnonen, Juha-Matti
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
building renovation, korjausrakentaminen, apartment buildings, asuinkerrostalo, areal renovation, aluekorjaus
Other note
Citation