Recent Models of Visual Search in Graphical User Interfaces

No Thumbnail Available
Files
Pärtel_Tõnis_2024.pdf (803.98 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-25
Department
Major/Subject
Informaatioteknologia
Mcode
ELEC3015
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
en
Pages
3+23
Series
Abstract
This paper is a literature review focusing on recently developed visual search models for graphical user interfaces. In this paper the term "recent" refers to models developed after the year 2000. This thesis compiles academic papers by using select keywords to identify models and findings. The aim is to pinpoint research gaps and potential areas of future research. The review finds consistency in the ten factors found to impact visual search among previous visual search models for GUIs, as there were no contradictory findings between the models. However, the most factors utilized within a single model was five, thus this paper emphasizes the need for individual future models to consider a broader range of factors, preferably all ten. Additionally, this paper highlights the importance of improving visual search models' capability to predict the number of fixations and eye scan paths, an area where past models have had limited success when compared to their success in modelling search times. In summary, the paper provides insight into the current state of research on visual search models for GUIs, laying the groundwork for further research in this field.

Visuaalinen haku on termi, joka viittaa kohteen etsimiseen visuaalisen informaation ja näköaistin avulla. Visuaalisen haun tutkimuksessa tutkitaan miten kohteen ja ympäristön ominaisuudet vaikuttavat visuaaliseen hakuprosessiin. Visuaalisen haun mallit ovat malleja, jotka pyrkivät mallintamaan visuaalista hakuprosessia ja sen yksityiskohtia, kuten hakuaikoja ja silmien skannauspolkuja. Tällaisia visuaalisen haun malleja on luotu erilaisille ympäristöille. Eräs tällainen ympäristö on graafiset käyttöliittymät. Termi graafinen käyttöliittymä viittaa tekstiin, kuviin, sekä muihin käyttöliittymäelementteihin perustuvaan tapaan käyttää tietokonetta tai tietokoneohjattua laitetta. Visuaalisen haun mallit graafisissa käyttöliittymissä mallintavat käyttöliittymäelementtien hakuprosessia ja niiden muokkaamisen vaikutusta visuaaliseen hakuun. Tämä kirjallisuuskatsaus keskittyy viimeaikaisiin, eli vuoden 2000 jälkeen kehitettyihin graafisten käyttöliittymien visuaalisen haun malleihin. Tämä työ on rajattu vuoden 2000 jälkeen kehitettyihin graafisten käyttöliittymien visuaalisen haun malleihin, sillä ennen vuotta 2000 kehitetyt käyttöliittymät poikkeavat nykyaikaisista moderneimmista käyttöliittymistä, joten viimevuosituhannen mallit eivät ole yhtä relevantteja modernien käytössä olevien käyttöliittymien kannalta. Tämä opinnäytetyö kokoaa aiheeseen liittyviä akateemisia artikkeleita käyttäen valikoituja avainsanoja, mallien ja löydösten tunnistamiseksi. Tämän työn tavoitteena on paikantaa tutkimusaukkoja ja mahdollisia alueita tulevalle tutkimukselle. Työn tarkoituksena on olla pohjusta tulevalle tutkimukselle, joka tiivistää missä viimeaikaiset mallit ovat onnistuneet, missä ne ovat epäonnistuneet, ja mikä vaatisi lisää tutkimusta. Tämä katsaus löysi kymmenen tekijää, joilla on vaikutusta visuaalisen haun mallintamisessa graafisissa käyttöliittymissä. Nämä vaikutukset ovat kaikissa malleissa yhteneväisiä, eikä niistä ole ristiriitaisia löydöksiä eri mallien välillä. Seitsemän tekijän vaikutuksiin liittyvät löydökset olivat vahvistettu monessa eri mallissa ja tutkimuksessa. Kuitenkin oli kolme tekijää, joita hyödynnettiin vain yhdessä mallissa. Täten tämä työ korostaa tarvetta jatkotutkimukselle kolmen tekijän osalta: käyttöliittymän syvyys, käyttöliittymän muoto, ja kohteen puute. Lisäksi eniten tekijöitä joita yhdessä mallissa hyödynnettiin, oli viisi, joten tämä artikkeli korostaa yksittäisten tulevien mallien tarvetta harkita laajempaa tekijöiden valikoimaa, mieluiten kaikkia kymmentä. Viimeisimpänä, tämä työ kehottaa mallien parantamiseen katseen fiksaatioiden määrien ja silmien skannaus polkujen ennustamisessa. Aiemmat mallit ovat näissä tehtävissä saavuttaneet vain rajallista menestystä verrattuna niiden onnistumiseen hakuaikojen mallintamisessa. Näistä edellä mainituista epäkohdista ja todetuista tutkimusaukoista huolimatta, visuaalisen haun mallit graafisissa käyttöliittymissä ovat onnistuneet monella tavalla. Hakuaikojen mallintaminen erilaisissa graafisissa käyttöliittymissä hyödyntämällä erilaisia tekijöitä on ollut menestyksekästä tähän menneessä, ja näiden tekijöiden vaikutuksista ollaan yksimielisiä.
Description
Supervisor
Aalto, Samuli
Thesis advisor
Putkonen, Aini
Keywords
visual search, graphical user interface, GUI, model
Other note
Citation