Price formation of turnkey hydro refurbishment project in open tendering

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
9+92
Series
Abstract
A price formation model for turnkey fixed-price hydro refurbishment projects in open tendering was created in this Master's thesis. The model was created for a business unit Power Solutions Hydro in Fortum corporation based on existing price formation methods and tools of the business unit. The model highlights three aspects: improving cost estimation accuracy, formation of expected profit margin based on competitor analysis and documentation for future development. The context of the price formation model is introduced by describing the global situation of hydro power capacity and turnkey hydro power refurbishment projects with fixed-price in open tendering. In addition statistical methods to analyse cost estimation accuracy, theoretical models for composing probability of winning and cognitive bias in price formation are described. To improve cost estimation accuracy 34 identified variables in 17 executed hydro power refurbishment projects were analysed with descriptive statistical methods to find possible relationships with cost overruns. The main factors identified with plausible explanations were civil scope of work, reduced scope of work, original commissioning year, power capacity, regional location and realized significant risks. Projects with cost overrun had delays and often suffered from overrun in civil sub budget. The results obtained from the analysis were applied to the model and few practical examples of competitor analysis were created. Constant documentation of bidding activities and bidding outcome are integrated into the model for future development of the price formation model, formation of expected profit margin methods, bidding strategy and reduction of decisions based on illogical arguments. Visual presentation of the price formation model with tools, actions and clear distribution of responsibilities are presented. Specific application suggestions are given to improve cost estimation accuracy. The model enables future considerations to apply theoretical models in expected profit margin formation.

Tässä diplomityössä luodaan vesivoimalaitoksen peruskunnostusprojektin hinnoittelumalli avointa tarjouskilpailua varten. Hinnoittelumalli on luotu energiayhtiön Fortumin Power Solutions Hydro -tulosyksikölle ja perustuu yksikön olemassa oleviin toimintatapoihin ja hinnoittelutyökaluihin. Hinnoittelumallin tavoite on parantaa kuluarvioinnin tarkkuutta, painottaa myyntikatteen asettamista kilpailija-analyysiin perusteella ja parantaa tarjousvalmistelu dokumentointia mallin myöhempää kehitystä varten. Hinnoittelumallin kontekstin ymmärtämiskesi työssä on selostettu globaali vesivoimakapasiteetin tilanne, kiinteähintaiset kokonaistoimitusprojektit avoimessa tarjouskilpailussa, tilastollisten menetelmien hyödyntäminen kuluarvioinnin tarkkuuden parantamisessa, teoreettiset mallit tarjouskilpailun voiton todennäköisyyden laskemisessa ja taipumusta virhearviointeihin hinnoittelussa. Kuluarvioinnin tarkkuuden parantamiseksi 17 vesivoimalaitoksen peruskunnostusprojektia analysoitiin. Mahdollisia riippuvuuksia tutkittiin kuluylityksiä kuvaavien ja 34 muun muuttujan välillä kuvailevan tilastotieteen menetelmin. Voimakkaimpia rakenteita kuluylitysten kanssa huomattiin rakennustöiden työnlaajuuden, toteutussuunnitelman muutosten, voimalaitoksen alkuperäisen käyttöönottovuoden, tehon suuruuden, sijainnin ja merkittävien riskien toteutumisen välillä. Kuluarvionsa ylittäneissä projekteissa ilmeni myös selkeästi rakennustyöbudjetin ylittämistä ja aikataulun viivästymistä. Hinnoittelumallissa otettiin huomioon analyysistä saadut tulokset ja annettiin käytännöllisiä ehdotuksia myyntikatteen muodostamiseksi. Jatkuva tarjouksenteon, hinnoitteluun vaikuttavien päätösten ja tarjouksen lopputuloksen dokumentointi ovat tärkeä osa hinnoittelumallin, myyntikatteen muodostamisen ja tarjousstrategian kehittämisessä sekä virhearviointien vähentämisessä. Hinnoittelumalli on selostettu kirjallisesti ja kuvailtu visuaalisesti yhdessä mallissa käytettävien työkalujen, toimintojen ja selkeän työnjaon kanssa. Lisäksi on annettu käytännöllisiä ehdotuksia kuluarvioinnin parantamiseksi. Dokumentaation avulla malli mahdollistaa myöhemmän tutkimuksen teoreettisten mallien soveltamisesta myyntikatteen muodostamiseen.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Miko, Olkkonen
Keywords
EPC project, hydro refurbishment project, price formation, competitive bidding, open tendering, reverse sealed-bid fixed-price auction, hydro power, descriptive statistics, vesivoima, vesivoiman peruskunnostusprojektit, kokonaistoimitus projektit, hinnoittelumalli, hinnanmuodostus, kuvaileva tilastotiede, tarjouskilpailu
Citation