ESG performance, ESG disclosure, and corporate financial performance: a Literature review

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Klemetti_Tomas_2024.pdf (319.66 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
en
Pages
25 + 12
Series
Abstract
This thesis explores the impact of environmental, social, and governance (ESG) performance and disclosure on corporate financial performance. To evaluate the impact, this systematic literature review first discusses the backgrounds of ESG by summarizing the history of ESG and identifying central frameworks, standards, and regulations that companies are subject to. To follow, this paper reviews recent studies on the connection between ESG performance, ESG disclosure and key fi-nancial indicators such as revenues, return on assets (ROA), and cost of capital. Additionally, this paper discusses the role of ESG in risk management and central motives for ESG integration into corporate strategy. This literature review aims to summarize the state of current research, draw rele-vant conclusions based on the literature, and answer the question: “how does ESG performance and ESG disclosure effect corporate financial performance?” The main findings indicate that companies with good ESG practices (good performance and comprehensive disclosure) often benefit from improved profitability, reduced risks, a lower cost of capital, and improved relations with stakeholders, while also being better equipped to manage regulatory changes.

Tämä työ tutkii ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon (ESG) liit-tyvän suorituskyvyn ja raportoinnin vaikutuksia yritysten taloudelliseen suori-tuskykyyn. Vaikutusten arvioimiseksi tämä kirjallisuuskatsaus syventyy ensin ESG:n taustoihin, tiivistäen termin historian ja samalla tunnistaen keskeiset viite-kehykset, standardit ja säädökset, joita yritykset seuraavat. Seuraavaksi työssä tarkastellaan ESG-suorituskyvyn sekä -raportoinnin välistä yhteyttä keskeisten taloudellisten mittarien, kuten liikevaihdon, kokonaispääoman tuottoasteen (ROA), sekä pääoman kustannusten kanssa. Lisäksi työssä käsitellään keskeisiä motiiveja ESG:n integroimiseksi yritysstrategiaan sekä ESG:n roolia riskienhallin-nassa. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tiivistää aiheeseen liittyvän tutki-muksen nykyinen tilanne, tehdä johtopäätöksiä kirjallisuuden perusteella ja vas-tata kysymykseen: ”Miten ESG-suorituskyky ja -raportointi vaikuttavat yritysten taloudelliseen suorituskykyyn?” Tutkimuksen keskeiset havainnot osoittavat, että yritykset, joilla on laadukkaat ESG-käytännöt (hyvä suorituskyky ja kattava rapor-tointi), usein nauttivat paremmasta kattavuudesta, pienemmistä riskeistä, alhai-semmista pääomakustannuksista sekä laadukkaammista suhteista sidosryhmiin. Kyseiset yritykset ovat myös keskimääräisesti paremmin varautuneita mahdolli-siin lakisääteisiin muutoksiin tulevaisuudessa.
Description
Thesis advisor
Pham, Ly
Keywords
ESG, Corporate financial performance, sustainability, corporate strategy
Other note
Citation