Navigating Taboos in Marketing: Understanding the Impact of Societal Taboos on Marketing Strategies and Consumer Behaviour

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
39
Series
Abstract
This thesis explores the complex interplay between societal taboos and marketing strategies, seeking to illuminate how these cultural constructs shape consumer perceptions and behaviour. Through a detailed bibliometric and qualitative analysis of contemporary academic literature, this study unveils the complex challenges and opportunities that taboo marketing presents. By dissecting the ethical and cultural considerations inherent in marketing taboo products, and investigating innovative strategies that transcend conventional approaches, this research contributes to a deeper understanding of the dynamic relationship between societal norms and marketing practices. This study provides findings that demonstrate that navigating societal taboos in marketing requires a delicate balance of ethical consideration and innovative strategy, ultimately revealing that taboo topics, when approached with cultural sensitivity and creative tact, can offer unique opportunities for brand differentiation and deeper consumer engagement. The findings offer valuable insights for academics and practitioners alike, suggesting new ways for engaging with taboo topics in a manner that is both respectful and effective.

Tämä opinnäytetyö tutkii yhteiskunnallisten tabujen ja markkinointistrategioiden välistä vuorovaikutusta ja pyrkii hahmottamaan, kuinka kulttuuriset rakenteet muokkaavat kuluttajien käsityksiä ja käyttäytymistä. Tämä tutkielma sisältää bibliometrisen analyysin, sekä kirjallisuuskatsauksen, joiden avulla selvitetään monimutkaiset haasteet ja mahdollisuudet, joita tabumarkkinointi tarjoaa. Tutkimalla tabujen markkinoinnin eettisiä ja kulttuurisia näkökohtia, sekä tabutuotteiden innovatiivisia strategioita, tämä tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin yhteiskunnallisten normien ja markkinointikäytäntöjen välistä dynaamista suhdetta. Opinnäytetyön löydökset tarjoavat havaintoja, jotka osoittavat, että yhteiskunnallisten tabujen navigoiminen markkinoinnissa vaatii herkkää tasapainoa eettisen harkinnan ja innovatiivisen strategian välillä paljastaen, että tabuaiheet voivat tar- jota ainutlaatuisia mahdollisuuksia brändin rakentamiseen ja kuluttajan kiinnostuksen syventämiseen, kun tabuja lähestytään kulttuurisesti herkästi ja luovalla tahdilla. Löydökset tarjoavat arvokkaita näkemyksiä sekä tutkijoille että ammattilaisille ja ehdottavat uusia tapoja käsitellä tabuaiheita kunnioittavasti ja tehokkaasti.
Description
Thesis advisor
Blakaj, Hedon
Keywords
taboo, ethics, marketing, culture, cultural sensitivity, norms, consumer behaviour
Other note
Citation