Drying of Water Based Ink in One Colour Flexographic Printing of Coated Paper and Board

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Diplomityössä tarkasteltiin vesipohjaisen fleksopainovärin kuivumista päällystetyllä paperilla ja kartongilla. Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat painoalustan ja värin pintakemialliseen yhteensopivuuteen, siirtyvään painovärimäärään ja kuivumisnopeuteen, sekä miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat kuivumistapahtuman kautta painojäljen laatuun. Kirjallisuuden avulla tutustuttiin värien ominaisuuksiin ja kuivumistapahtumaan, värin siirtoon ja pintakemiaan liittyviin tekijöihin. Vesipohjaiset painovärit koostuvat sideainepohjaltaan pääasiassa alkaliliukoisista hartseista ja emulsiosideaineista. Liuottimien haihtuminen ja penetroituminen huokosiin sekä alkalien haihtumisen aikaansaama sideaineen liukoisuuden väheneminen ovat keskeisiä kuivumismekanismeja. Kokeellisessa osassa muunneltiin materiaalien pintakemiallisia ominaisuuksia, värimäärää ja kuivumisnopeutta. Pintakemiaan vaikutettiin lisäaineilla sekä käyttämällä kahta pintaenergialtaan toisistaan poikkeavaa painoalustaa. Siirtyvää värimäärää muunneltiin käyttämällä rasteritelaa, joka tarjoaa kolme eri värimäärää. Värien kuivumisnopeutta muunneltiin kuivaimen säädöillä, käyttämällä kahta kuivumisominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa väriä ja lisäämällä väreihin kuivumisnopeutta säätäviä lisäaineita. Käytetyistä materiaaleista tehtiin laboratoriomittauksia sekä niillä suoritettiin koepainatuksia. Painetuista pinnoista tehtiin lähinnä kuivumista ja painolaatua kuvaavia mittauksia. Painoalustan ominaisuudet ja siirtynyt värimäärä vaikuttivat voimakkaasti värin kuivumisnopeuteen. Suuri vedenabsorptionopeus nopeutti värissä olevan veden penetroitumista painoalustan huokosiin ja painovärikerros kuivui nopeammin. Värin kuivumisnopeuden määrääväksi tekijäksi muodostui värimäärä. Nopeammin kuivuva väri kuivui suuremman värimäärän takia hitaammin kuin hidas väri. Kuivumisen hidastamiseen käytetty lisäaine nopeutti värin asettumista todennäköisesti pienentyneen pintajännityksen aiheuttaman paremman penetraation vaikutuksesta. Siirtynyt ja tarjottu värimäärä poikkesivat selvästi toisistaan. Siirtynyt värimäärä oli 35-70 % tarjotusta värimäärästä. Pintaenergialla saattoi olla pieni vaikutus siirtyvään värimäärään. Painoväri, jonka pintajännitys oli painoalustan kokonaispintaenergiaa korkeampi, siirtyi painoalustalle kuitenkin moitteettomasti. Pintakemialliset ominaisuudet eivät merkittävästi korreloineet painolaadun kanssa. Värimäärän merkitys laadun muodostukseen oli huomattavaa. Laatu muodostui lähes poikkeuksetta paremmaksi pienimmällä tai keskimmäisellä värimäärällä. Jos painetun pinnan suuri värivoimakkuus ei ole erittäin merkittävä ominaisuus painettavan tuotteen kannalta, on ainakin täyspeitteisten pintojen painatuksessa syytä käyttää hieman pienempää värimäärää.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kunnola, Viola
Marttila, Jouni
Keywords
Other note
Citation