Web Services in Commercial Real Estate Marketing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
The objective of this study was to research how the internet and websites are used in commercial real estate marketing, what are the advantages and disadvantages of the internet to other media and how these services should be developed to serve better commercial real estate marketing. The study begins with theoretical research that focuses on clarifying theories of commercial real estate market, marketing, internet advertising and web solutions used in commercial real estate marketing. In addition the internet has been another important source of information. In the empirical research some real estate marketing decision makers were interviewed to find out their opinions about web marketing now and in the future. This study indicates that the internet is actively used in commercial real estate marketing and it has a strong position among other traditional media. According to some traditions all possible features of the internet and web sites are still not used. Companies from many different sectors of real estate marketing need flexible and tailored web site solutions. The study also showed that the internet is visual, interactive, flexible and variable and it can be approachable continuously. Technical problems, not so well known services and their ability to reach people and realize contacts were mentioned as weaknesses.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää internetin ja verkkopalveluiden käyttöä toimitilojen markkinoinnissa, niiden hyötyjä ja puutteita verrattuna muihin medioihin sekä selvittää tulevaisuuden kehitystarpeita verkkopalveluissa. Tutkimus muodostuu teoriaosasta ja empiirisestä tutkimuksesta. Teoriaosan tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta. Myös Internetiä on käytetty informaatiolähteenä tutkimuksessa. Empiirinen tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena kiinteistöalan markkinointipäättäjille ja sen perusteella pyrittiin selvittämään toimitilojen internet-markkinoinnin tilannetta käytännössä. Tutkimuksen teoriaosassa selvitettiin toimitilamarkkinoiden ja yritysmarkkinoinnin toimintaympäristöä, jossa tilamarkkinointi tapahtuu. Lisäksi käytiin läpi verkkomediamainonnan komponentteja ja toimitilojen markkinoinnissa käytettyjä internet-pohjaisia ratkaisuja. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa 'pyrittiin selvittämään markkinointipäättäjien näkemyksiä internetin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta tilamarkkinoinnin mediana. Tutkimuksen mukaan Internetiä käytetään aktiivisesti toimitilojen markkinoinnissa ja se on saanut siinä vakiintuneen aseman perinteisten medioiden rinnalla. Internetin kaikkia eri ominaisuuksia ei kuitenkaan hyödynnetty maksimaalisesti mm. alan markkinointiperinteistä johtuen. Eri toimialoilla toimivat yritykset vaativat palveluilta erilaisia omia tarpeitaan vastaavia ominaisuuksia. Tilamarkkinointia harjoittavien yritysten erilaiset taustat ja tavoitteet vaativat alan palveluiltakin räätälöitävyyttä ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Internetin vahvuuksina tilamarkkinoinnin mediana nähtiin visuaalisuus, interaktiivisuus, joustavuus ja muunneltavuus sekä potentiaalinen tavoittavuus. Heikkouksina puolestaan koettiin tekniset ongelmat, tunnettuus sekä käytännön tavoittavuus ja kontaktien realisoituminen.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Pekki, Petri
Keywords
real estate economics, kiinteistötalous, commercial real estate, toimitilat, internet, internet, web services, verkkopalvelut, marketing, markkinointi
Other note
Citation