Kalliolaadun vaikutus injektoinnin massamääriin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
70 s. + liitt. 15
Series
Abstract
In this thesis has researched the effect of rock quality to the grouted volume. This thesis's is goal has been to find a connection between the rock quality and the grouted volume. The assumption is that grouted volume increases while rock quality decreases. The used material is the material during construction of Mestarintunneli in Espoo. The results are summarized on the basis of the material. In this thesis Mestarintunneli is known as Vallikallio. In the theoretical part is described rock quality methods Q-method, RQD, method and RG method, grout planning, grout materials, water injection and grout arsenal. In theoretical part are also described previous researches, which have described the effect of rock quality to the grouted volume. Vallikallio includes two 300 metres long tunnels. Grout and mining work started in 2008 and completed in 2009. Tunnels were opened for traffic in 2011. The specific hole volumes are shown in a diagram according the Q-value. Volumes have also been tabulated basis on fans. Based on the results it can be concluded that grouting necessity increases, if the Q-classification is less than 8. There is no clear connection between grouted volumes and rock quality. There also isn't clear connection between jointing and grouted volumes. The research data could be gathered from several projects in the future. Only one project's material stays narrow. In every project rock quality is classified with the same classification and grouted volumes are measured in the same way. Joints and their effects can be researched more closely. It can be developed some weight coefficient or in some other way handle fans and grouted volume.

Työssä on tutkittu kalliolaadun vaikutusta injektoinnin massamääriin. Työn tavoitteena on ollut löytää yhteys kalliolaadun ja injektoinnin massamäärien välillä. Oletus on, että massamäärät vähenevät kalliolaadun parantuessa. Työssä käytetty aineisto on Espoon Mestarintunnelin rakentamisen aikaista aineistoa. Aineiston pohjalta on koottu työn tulokset. Työssä Mestaritunnelista käytetään nimeä Vallikallio. Kirjallisuusosassa on käsitelty kalliolaatuluokituksista Q-luokitus, RQD-luokitus ja RG-luokitus, injektoinnista injektoinnin suunnittelu, injektointiaineet, vesimenekkikoe ja injektointikalusto. Lisaksi kirjallisuusosassa on käsitelty aikaisempia tutkimuksia, joissa on käsitelty kalliolaadun vaikutusta injektoinnin massamääriin. Vallikallioon kuuluu kaksi tunnelia, joiden kummankin pituus on 300 metriä. Louhinta- ja injektointityöt aloitettiin vuonna 2008 ja ne valmistuivat vuonna 2009. Tunnelit avattiin liikenteelle vuonna 2011. Aineistosta on tehty kaavio, josta nähdään reikäkohtainen massamäärä litroina Q-luvun mukaan. Massat on myös taulukoitu viuhkakohtaisesti. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kallion injektointitarve kasvaa, jos Q-luokitus on alle 8. Massamäärillä ei ole selvää yhteyttä kalliolaadun parantumiseen. Rakoilun tai rikkonaisuusvyöhykkeiden ja massamäärien välillä ei löydetty selkeää yhteyttä. Tulevaisuudessa tutkimusaineiston voisi koota useammasta kuin yhdestä kohteesta, sillä ainoastaan yhden kohteen aineisto jää suppeaksi. Jokaisesta kohteesta kartoitetaan kalliolaatu saman kalliolaatuluokituksen mukaan ja mitataan injektoinnin massamäärät samalla tavalla. Jos rakoilua tai heikkousvyöhykkeitä halutaan tutkia tarkemmin, massamäärien tarkastelua voi muuttaa ottamalla huomioon jonkinlaisen painokertoimen tai huomioimalla viuhkat ja reiät jolla in muulla tavalla.
Description
Supervisor
Rinne, Mikael
Thesis advisor
Pöllä, Jukka
Keywords
grouting, injektointi, rock quality, kalliolaatu, Q-method, Q-luokitus, Vallikallio, Vallikallio, grouted volume, injektoinnin massamäärä
Other note
Citation