Puristussuodattimen suunnittelu ja rakentaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-03-19
Department
Major/Subject
Master's Programme in Mechanical Engineering
Mcode
ENG25
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering
Language
fi
Pages
54 + 15
Series
Abstract
Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulussa on kehitetty Ioncell-F menetelmä, jonka avulla tuotetaan tekstiilikuituja sellusta. Tavoitteena on luoda markkinoille puuvillan tuotannon kanssa kilpaileva tekniikka, jonka ympäristön kuormittavuus on pieni. Menetelmä on todettu toimivaksi ja sen kehittäminen teolliseen tuotantoon sopivaksi on aluillaan. Tätä varten prosessin sisäisten laitteiden tulee olla toimivia ja tutkimukseen sopivia. Diplomityön aiheena on prosessissa käytössä olevan suodatinlaitteen uudelleen suunnittelu ja suodatinyksikön rakentaminen. Vanha laitteisto ei tarjoa mahdollisuuksia suodatusvaiheen tutkimukselle ja sen kapasiteetti on menetelmän tarpeisiin riittämätön. Lisäksi virhetilanteiden määrä suodatuksen aikana on suuri. Lopputuloksena toimitettiin työntilaajalle toimiva suodatinlaitteisto, josta nämä ongelmakohdat oli poistettu. Työn sisällys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee vanhan laitteiston tutkimusta ja uuden laitteiston vaatimusten määrittelyä kerättyjen tietojen pohjalta. Toisessa osassa käsitellään suunnitteluprosessia sekä laitteen rakennusvaihetta. Osio sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen laitteen ominaisuuksista ja käytettyihin ratkaisuihin johtaneesta suunnitteluprosessista. Työn lopussa arvioidaan laitteiston toimivuutta suodatuskokeisiin ja käyttökokeisiin perustuen.

Ioncell-F process is new technique which is developed in Aalto university School of Chemical Engineering. It produce cellulosic textile fibres out of wood. Aim is to create environmentally friendly technique that competes with traditional cotton production. Proof of concept has been done and small scale production is running. Research to scale process into industrial level has started. To complete that, process machines has to be operational and include research functions. Subject of this master’s thesis is to redesign old filtration unit and build improved version of it. Capacity of the old machine is too small for production and it is missing properties to use it in research. Amount of malfunctions during filtration is also too large. As result of this work fully functioning filtration unit was delivered to orderer. Content of this work is divided into two main sections. First part includes research and survey of old machine properties and malfunctions. List of requirements for new machine is based on that research. Second section includes detailed description about machine functions and factors that guided design process. At the end, estimation of machine functionality is based on filtration tests and user experiences.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Hummel, Michael
Keywords
suodatus, puristin, monikäyttölaite, Ioncell-F, koneenrakennus
Other note
Citation