"Onhan se niin, että täällä me ollaan vähän poissa silmistä ja poissa mielestä" Hajaantuneen työn haasteita ja mahdollisuuksia Liikennevirastossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten fyysinen etäisyys ilmenee päivittäisessä työskentelyssä ja esimies-alaissuhteessa, kun työyhteisön jäsenet työskentelevät suurimman osan ajasta eri paikkakunnilla. Keskityn tutkielmassa ennen kaikkea asiantuntija-asemassa työskentelevien henkilöiden kokemuksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyn hajaantuneeseen työhön, virtuaalisuuden ulottuvuuksiin ja virtuaalitiimien toiminnan erityispiirteisiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen, millaisia ominaisuuksia esimieheltä ja työntekijöiltä edellytetään hajaantuneessa työssä. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Liikennevirasto, joka on Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva julkinen asiantuntijaorganisaatio. Liikennevirasto on velvoitettu sijoittamaan alueellistamisen johdosta tietty osuus henkilöstöstä Helsingin eli päätoimipisteen ulkopuolelle. Tästä johtuen hajaantuneisuuteen siirtymistä ei voida esimerkiksi useimmista yksityisen sektorin organisaatioista poiketen toteuttaa puhtaasti toiminnallisin perustein, vaan taustalla vaikuttaa voimakkaasti ulkopuolinen poliittinen paine. Tämä tekeekin Liikennevirastosta kohdeorganisaationa erityisen mielenkiintoisen verrattuna aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen, jossa on keskitytty ennen kaikkea monikansallisiin yrityksiin. Näissä organisaatioissa virtuaalisuus ja hajaantuneisuus ovat seurausta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden palvelemisesta ja parhaan osaamisen löytämisestä, mikä eroaa Liikenneviraston tilanteesta. Tutkimusta varten olen haastatellut yhdeksää Liikennevirastossa työskentelevää asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri paikkakunnalla kuin heidän esimiehensä ja kollegansa. Haastatteluaineistoa analysoin teemoittelun avulla. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on se, että hajaantunut työ on yksilötasolla erittäin haastavaa esimerkiksi tiedonkulun ongelmien, teknisten apuvälineiden heikon hyödyntämisen ja epävirallisten tapaamisten puuttumisen johdosta. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että esimiehet kiinnittävät erityistä huomiota suorituksen johtamiseen ja hajaantuneisuuden merkityksen ymmärtämiseen toiminnassa. Yksittäisten asiantuntijoiden kohdalla hajaantunut työ puolestaan korostaa itsensä johtamisen merkitystä - tällöin korostuvat esimerkiksi kyky itsenäiseen työskentelyyn ja uusien toimintatapojen oma-aloitteiseen etsimiseen.
Description
Keywords
alueellistaminen, asiantuntijaorganisaatiot, knowledge organizations, esimiehet, supervisors, hajaantunut työ, virtuaalitiimit
Other note
Citation