IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOJEN TILINPÄÄTÖSKÄSITTELYSSÄ SUOMALAISISSA PÖRSSIYRITYKSISSÄ TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksia tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisten pörssiyritysten osalta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, millä tavoin kehittämismenojen aktivointikirjaukset ovat muuttuneet pörssiyritysten siirtyessä vuonna 2005 suomalaisista kirjanpitostandardien käytöstä kansainvälisten kirjanpitostandardien käyttöön. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään tutkielmassa yksisuuntaista varianssianalyysia ja logistista regressioanalyysiä. LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa käytetyn aineiston muodostaa 126 Helsingin-pörssiin listautunutta yritystä aikavälillä 2003-2009. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu sekä suomalaisiin (FAS) että kansainvälisiin (IFRS) kirjanpitostandardeihin. Tutkielman empiirisessä osuudessa sovelletaan Aboody & Levin (1998) sekä Cazavan-Jenyn (2006) aikaisempien tutkielmien tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyä tutkivia malleja. TULOKSET Tutkielman empiirisen osuuden tulosten pohjalta voidaan nähdä kehittämismenojen aktivointien kasvaneen huomattavasti yritysten siirtyessä IFRS:n mukaisiin tilinpäätöksiin. Saatujen tulosten pohjalta havaitaan myös, että taseeseen kehittämismenoja aktivoivat yritykset ovat vähemmän velkaantuneita ja teknologian toimialoilla toimivia. AVAINSANAT Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Description
Keywords
Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Other note
Citation