Computer based education of acoustical measurements

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee tietokoneavusteista opetusta ja sen soveltamista akustiikassa. Pääpaino on akustisten mittausten opetuksessa ja erityisesti kaiutinmittauksissa. Työssä pohdiskellaan tietokoneiden erilaisia käyttötapoja opetuksen apuvälineenä ja tietokoneiden tuomia lisämahdollisuuksia. Opetusohjelmat asettavat tietokoneelle monia vaatimuksia ja voivat tuoda mukanaan vaikeita ongelmia. Itse opetusohjelmilta vaaditaan tietynlaista toimintaa ja käyttäytymistä, mikä voi tuntua itsestään selvältä ulkopuolisesta henkilöstä tai opiskelijasta, mutta voi tuottaa ohjelman laatijalle suuriakin vaikeuksia. Verrattuna tavanomaiseen opetukseen tietokoneavusteisella opetuksella voidaan saavuttaa tiettyjä etuja, mm. parempi vuorovaikutteisuus ja opiskelijan vapaus päättää etenemisnopeudesta. Työn yhtenä osana on Lisp-ohjelmointikielellä QuickSig -signaalinkäsittely-ympäristöön toteutettu akustisten mittausten opetusohjelma A Simple Loudspeaker Measurement Program. Tämä ohjelma käydään läpi yksityiskohtaisesti ja pohditaan sen eri ominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia ja opetusohjelman ohjelmointia. Ohjelma käyttää opetuksessa niin sanottua "oppiminen tekemällä" -periaatetta ja siten poikkeaa jonkin verran tyypillisistä opetusohjelmista. Ohjelmaa on käytetty apuna kurssin S-89.112 Akustiikan ja äänenkäsittelyn työt opetuksessa. Sitä on käyttänyt yhteensä noin 40 opiskelijaa keväällä 1997 ja 1998. Opiskelijoiden innokkuutta ja oppimista on verrattu aikaisempaan, perinteisin menetelmin toteutettuun opetukseen. Opiskelijoilta on myös kerätty ja analysoitu palaute opetusohjelmasta ja kurssin suoritustavasta sekä sen mielekkyydestä. Lisp-ohjelmointikielen käyttöä ja QuickSig -ympäristön etuja ja mahdollisuuksia opetusohjelmien laatimisessa on läpikäyty Iyhyesti. Erilaisten mittasignaalien ja herätteiden käyttö ja merkitys erityyppisissä kaiutinmittauksissa on esitelty.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Rahkila, Martti
Keywords
computer based education, computer assisted learning, Lisp programming language, user interfaces, QuickSig, digital signal processing, tietokoneavusteinen opetus, Lisp-ohjelmointikieli, akustiset mittaukset, käyttöliittymät, digitaalinen signaalinkäsittely
Other note
Citation