Hulevesipuisto Vantaan Kivistöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
The aim of this this master's thesis was to create a plan for storm water delaying pool and a park surrounding the pool as a reference to realization planning of an actual storm water pool to be built. The planning area is part of a new urban central area called Klvist6 which was already under construction during this master's thesis. The planning area is located in the western part of the city of Vantaa in Finland and is part of the district of Kivistö. This area has been the major town planning project (former Marja-Vantaa project) of the city of Vantaa. Opening up the main idea of this master's thesis reveals that the task was to create a landscape architecture mastered park plan tied together with issues such as substitute biotopes for endangered heritage meadow biotopes (improving biodiversity) and the changing level of storm water, not to forget the important aspect of the park: refreshment and relaxing. As the plan concentrates in sustainable landscape planning and realization via materials, substrates, local vegetation, and planning choices, the storm water park as a whole is meant to serve as a freely usable, easily accessible and memorable refreshment area of for the local inhabitants and random visitors. Storm water is used as part of the o landscape, land and illumination art. One of the most important themes is to create biodiversity by providing rare conditions biotopes. Storm water planning is crucial when the land usage is rethought. As urban structure tightens, water infiltrating materials are more common than the materials that absorb water. Therefore, as the surface conditions change, water can't find a natural way to absorb and attach to the soil and vegetation. Harsh materials increase the amount of storm water. Processing and if needed, delaying of storm waters to prevent flooding and to smoothen the peaks of flooding is extremely important also because of the fact that the climate change is raising the mean temperature in Finland of 3 to 6 degrees Celsius which, moreover, raises the temperature of the water system and the Baltic Sea. This situation leads to the increment in humidity as the evaporation increases, which then appears in increasing of the amount of precipitation and the intensity of showers. More intense storms and pouring rains are to follow especially during the summer as in the winter most of the rain will be in the form of water. This means increasing in the amount of storm waters and increasing risk of urban floods. Lack of water absorbing surfaces and painstaking storm water planning and execution the storm waters will eventually find their way to the water or sewer system only overloading them. Unhandled storm waters cause nutrients and hazardous substances to wash up to the waters system, which then decrease their state of ecology. Erosion, caused by heavy rain, should be prevented and invested in the storm water and landscape planning beforehand by using vegetation based erosion protection. There should be, e.g., a percentage for "future reserve" in the dimensioning calculations, which is preparation for the uncertain amount of storm water conditions in the future. Storm water management of the Kivistö area is planned according the storm water program made by the City of Vantaa to guide the storm water planning of the city. Most of the storm waters from the central Kivistö, Housing Fair 2015 area and from the future residential area north of the site are being handled through the storm water park and .its delaying pool. The major storm water pipeline will contemporarily relieve storm waters of the central and fair areas at the southwest corner of the pool. The final relieving point will be located at the northwest part of the pool. Storm water gathered from the central areas will be conducted via natural streams and their vegetation. During the process the gradient is small enough to reduce the speed of the flow so that the water has to slowly find its way through the vegetation and become cleaner. Northern storm waters will be treated before the pool in a planned black alder wetland. Storm waters are floating through the storm water pool, via a modified local small water system Koivupäänoja, finally reaching the Vantaanjoki River. The main task for the storm water pool is to delay 13 000 cubic meters (m3) of water before discharging to the river of Vantaanjoki. The other main task of the pool and the park is to offer, not only a green area of refreshment and relaxation, but also to enable various recreational opportunities. The park plan then crystalizes the three main themes of this work: land art as part of a sustainable landscape architecture, storm water planning and create substitute biotopes for endangered heritage meadow biotopes as part of the urban ecology. Wood as a sustainable, ecological, and carbon binding material is emphasized in the planning and the planning principles.

Tämän diplomityön tavoitteena oli tehdä hulevesialtaan ja -puiston suunnitelma osana rakenteilla olevaa Kivistön keskustaa sekä toimia toteutettavan hulevesialtaan viitesuunnitelmana. Suunnittelualue sijaitsee Vantaan kaupungin länsiosissa, Kivistön kaupunginosassa, jonka kehittäminen on ollut Vantaan kaupungin päähankkeita (entinen Marja-Vantaa -projekti). Tarkempina tavoitteina oli laatia maisema-arkkitehtoninen puistosuunnitelma, jonka lähtökohtia ovat hulevesialtaan sekä allasta ympäröivän viheralueen kokonaisuuden muodostaminen virkistäytymisominaisuuksiltaan sekä biodiversiteetiltaan monipuolisiksi puistomaisiksi alueiksi. Maisema-arkkitehtuurissa painotetaan ekologista toteuttamista materiaali-, kasvualusta-, kasvillisuusvallinnoilla sekä suunnitteluratkaisuilla. Hulevesipuiston on kokonaisuutena tarkoitus olla helposti koettavissa ja saavutettavissa oleva lähivirkistysalueena toimiva elämyksellinen kokonaisuus. Hulevettä käytetään osana maisema-, maa- ja valoaiheita eli teoksia. Hulevesipuiston alueella pyritään tukemaan luonnon monimuotoisuutta rakentamalla mm. uhanalaisten perinnebiotooppien tyyppisiä kasvualustoja ja olosuhteita. Hulevesisuunnittelu on kaupunkirakenteen maankäyttötarkoituksen muuttuessa tärkeää, sillä vesi ei pääse luonnollisella tavalla imeytymään ja sitoutumaan maaperään ja kasveihin pintaolosuhteiden muuttuessa. Kovat päällystetyt pinnat lisäävät hulevesien määrää. Hulevesien käsittely sekä viivytys tulvimisen estämiseksi ja tulvahuippujen vähentämiseksi on erittäin tärkeää myös siksi, että ennusteiden mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa Suomen keskilämpötilaan (3-6 asteen) nousun myötä vesistöjen ja Itämeren lämpenemistä. Tämä johtaa ilmankosteuden kasvuun haihdunnan lisääntyessä, joka vuorostaan ilmenee sateiden intensiteetin sekä sademäärän lisääntymisenä. Myrskyjä ja rankkasateita esiintyy siis useammin erityisesti kesällä ja talvella sateet tulevat Etelä-Suomessa pääosin vetenä. Tämä tarkoittaa hulevesien määrän ja kaupunkitulvien riskin kasvua. Vettä imevien pintojen ja huolellisen hulevesisuunnittelun ja toteutuksen puuttuessa johtuvat hulevedet ennen pitkää vesistöihin tai hulevesiviemäriverkostoa kuormittamaan. Vesistöihin joutuneet käsittelemättömät hulevedet aiheuttavat ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoutumista vesistöön, joka laskee niiden ekologista tilaa. Rankkasateiden aiheuttamaan eroosioon, ja vesistöjen virtaamien kasvun myötä kasvillisuuden käyttöön pohjautuvaan eroosiosuojaukseen tulisi panostaa hulevesi- ja viheraluesuunnittelussa. Hulevesien mitoituslaskelmiin tulisi lisätä niin sanottua "tulevaisuusvaraa", jotta tuleviin olosuhteisiin voidaan varautua. Suunnittelualueella syntyvät ja hulevesialtaaseen ohjatut hulevedet suunnitellaan käsiteltäväksi Vantaan kaupungin Hulevesiohjelman mukaisesti hulevesialtaaseen Kivistön keskusta-alueelta. Asuntomessujen 2015 sekä tulevalta pohjoiselta asuinalueelta saapuvat hulevedet käsitellään hulevesialtaan kautta. Altaaseen johdettuja hulevesiä puhdistetaan ohjaamalla vesi kasvillisuuden läpi hitaasti virtaavien pienten pitkittäiskaltevuuksien puroissa. Pohjoisen hulevesiä käsitellään ennen altaaseen saapumista nykyisen koivikkoon muokattavan tervaleppäkosteikon avulla. Altaan rakentuessa vaiheittain johtaa altaaseen tilapäinen hulevesien purkupiste, joka myöhemmin korvattaisiin lopullisella. Hulevesien juoksutus altaasta tapahtuu koko ajan samasta purkupisteestä, josta hulevedet johdetaan reitiltään muokatun Koivupäänojan pienvesistön kautta Vantaanjokeen. Hulevesialtaan ensisijainen tehtävä on viivyttää hulevesiä 13 000 m3 verran ja toimia siten Vantaanjoen niin sanottuna tulvapuskurina eli tulvan tasoittajana. Lisäksi altaan ja puiston kokonaisuus tarjoaa paikkoja ja olosuhteita rentoutumiseen, virkistäytymiseen ja mahdollistaa vapaa-ajanvieton monipuolisesti. Maisemaltaan avoimen ja vehreän puiston suunnitelmassa kiteytyvät kolme pääteemaa: maataide maisema-arkkitehtuurissa, hulevesien käsittely sekä uhanalaisten niittybiotooppien kaltaisten olosuhteiden luominen osana puiston ekologiaa. Suunnitelmassa ja suunnitteluperiaatteissa korostetaan puun käyttöä ekologisena, kestävänä ja uusiutuvana hiiltä sitovana materiaalina.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Keskinen, Hanna
Keywords
storm water, hulevesi, storm water park, hulevesipuisto, delaying pool, kestävä maisema-arkkitehtuuri, sustainable landscape architecture, maataide, land art, perinnebiotooppi, heritage biotope, kosteikko, wetland, keto, meadow, niitty, dry meadow
Other note
Citation