Process furnace safety - How Neste could improve the safety of the furnaces in their Porvoo and Naantali refineries

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-14
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
61+5
Series
Abstract
Process furnaces are some of the main pieces of equipment in the refining industry. However, furnaces have some safety issues: no exact understanding, extreme temperatures and, if they fail, severe consequences. The extreme conditions in furnaces can result in elevated corrosion rate, which is why corrosion is a common reason for furnace failure. This thesis focuses on Neste's furnaces in their Porvoo and Naantali refineries, and how their safety could be improved. One of the biggest problem with Neste's furnace is their age. Furnaces are designed for a life span of about 100000 hours, but several of Neste's furnaces have already been in operation for more than 200000 hours. Old furnaces are difficult to inspect and maintain, because modern tools and methods, such as smart pigging, are not always applicable. Old furnaces can also be challenging to operate, because they usually have natural draught instead of balanced draught. There is little or no documentation of changes made to Neste's units prior to the mid-1980s, making MOC challenging. This has also resulted in unpleasant "surprises", such as the presence asbestos inside furnaces. Poor documentation has also been an issue when conducting risk assessments. Some of Neste's recently acquired furnaces have had some problems with the burner flame characteristics, such as wobbling. These problems have resulted in uneven heat distribution, preventing the furnaces in question from being used to their full capacity. This has resulted in production losses. A contributing reason to why these problems were not detected during the design stage is that CFD simulations were not made. Neste used to have a furnace expert until this person retired in 2010. Since that, Neste's furnace expertise may have decreased over time. To help coping with current and future problems with their furnaces, Neste is recommended to employ a new furnace expert.

Processugnar hör till de viktigaste apparaterna inom raffineringsindustrin. Ugnar har å andra sidan en del säkerhetsproblem: ingen exakt kännedom extrema temperaturer och allvarliga följder, ifall de går sönder. De extrema förhållandena i ugnar kan resultera i förhöjd korrosion, vilket är varför korrosion är en vanlig orsak till att ugnar går sönder. De här diplomarbetet fokuserar på Nestes ugnar i Borgås och Nådendals raffinaderier och hur deras säkerhet kunde förbättras. Ett av de största problemen med Nestes ugnar är deras ålder. Ugnar planeras för en livslängd på cirka 100000 timmar, men flera av Nestes ugnar har redan varit i bruk i över 200000 timmar. Gamla ugnar är också besvärliga att inspektera och underhålla, eftersom moderna verktyg och metoder, som t.ex. smart rörskrapning, inte alltid går att tillämpa. Gamla ugnar kan också vara utmanande att operera, eftersom de ofta har naturligt drag istället för balanserat drag. Det finns lite eller ingen dokumentation om förändringar gjorda på Nestes enheter före mitten av 1980-talet, vilket gör hanteringen av förändringar utmanande. Detta har också resulterat i otrevliga "överraskningar", som t.ex. förekomst av asbest inuti ugnar. Bristfällig dokumentation har också varit ett problem vid genomföringen av riskbedömningar. En del av Nestes nyligen anskaffade ugnar har haft en del problem med egenskaperna hos brännarlågorna, som t.ex. vacklande. Dessa problem har resulterat i ojämn värmefördelning, vilket har hindrat ugnarna i fråga från att användas till sin fulla kapacitet. Detta har resulterat i produktionsförluster. En bidragande orsak till att dessa problem inte upptäcktes i planeringsskedet är att det inte gjordes CFD simulationer. Neste hade tidigare en ugnsexpert till den här personen gick i pension år 2010. Sedan dess kan Nestes ugnsexpertis ha minskat efterhand. För att underlätta hanteringen av nuvarande och framtida problem med sina ugnar, rekommenderas det att Neste anställer en ny ugnsexpert.
Description
Supervisor
Oinas, Pekka
Thesis advisor
Järvelin, Harri
Golam, Sarwar
Keywords
process furnace, furnace design, high temperature corrosion, pigging, safety elements
Other note
Citation