Kiinteistöjen korjaustarpeen optimoitu hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
67+3
Series
Abstract
Suomen rakennuskannan arvo on noin 500 miljardia euroa, mikä vastaa puolta Suomen kansallisvarallisuudesta. Rakennetun omaisuuden tulevaisuuden kehityksen kannalta suuri ongelma on kasvava korjausvelka, arviolta 30 - 50 miljardia euroa. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät omistajilta kiinteistöjen kunnosta huolehtimista. Korjaustarpeiden laiminlyönti maksaa ja kasvattaa korjausvelkaa. Diplomityön tavoitteena oli tutkia kiinteistöjen optimoitua korjausvelan hallintaa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät ohjaavat sijoituskiinteistöjen korjausvelan hallintaa ja minkälaisia tarpeita kiinteistösijoitusyhtiöillä on korjaustoimenpiteiden suunnittelussa. Korjausvelan hallintaan oleellisena osana liittyvää korjaustoimenpiteiden suunnitteluprosessia tarkasteltiin asiantuntijoiden näkökulmasta. Diplomityön teoriaosuudessa perehdyttiin kiinteistöliiketoimintaan ja kiinteistöjen korjausvelan hallintaan painottaen korjausvelan hallinnan menetelmiä sekä merkitystä kiinteistöjen ylläpidossa. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi haastattelututkimusta ja kehitystyöpajaa. Kiinteistösijoitusyhtiöiden edustajille pidetystä haastattelututkimuksesta selvisi, että yhtiöiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen terveellisiä ja turvallisia liiketoimintaa tukevia kiinteistöjä. Kunnossapito toteutetaan ehkäisevästi, mikä vähentää riskejä ja mahdollistaa varautumisen. Korjausvelan hallinta halutaan toteuttaa niin, että kiinteistön tekninen kunto, terveellisyys ja turvallisuus säilyvät niille asetetuilla tavoitetasoilla, minkä lisäksi kiinteistön tulee vastata myös vuokralaisen tarpeita. Kiinteistösalkussa investoinnit tulee kohdistaa järkevästi niin, että sen sisältämien kiinteistöjen arvo kehittyy hallitusti. Teknisiltä ohjelmistoilta odotetaan helppokäyttöisyyttä ja monipuolisuutta. Vastuullisuusasiat ja niiden huomioiminen koetaan yhä tärkeämpänä osana kiinteistöjen ylläpitoa sekä kiinteistönomistajien että vuokralaisten näkökulmasta. Korjaustoimenpiteiden asiantuntijoille pidetyssä kehitystyöpajassa kartoitettiin auditointiprosessin kriittisiä tehtäväalueita ja kehitettiin niille parannustoimenpiteitä. Kriittisimmiksi tehtäväalueiksi koettiin lähtötietojen epävarmuus, kohdekäyntien haasteet, työhön käytössä olevan ajan riittävyys sekä raportoinnin sujuvuus. Kaikkein tärkeimpinä kehitystoimenpiteinä pidettiin niitä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kiinteistöstä saataviin tietoihin ja niiden oikeellisuuteen. Oikeisiin ja ajantasaisiin taustatietoihin perustuessaan kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden arvioinnit sekä koko auditointiraportin luotettavuus pysyvät mahdollisimman hyvinä.

Total value of the building stock in Finland is about 500 billion euros which corresponds to the half of our national property. Increasing repair debt, estimated 30 - 50 billion euros, will be a problem for the future development of the built property. Maintaining and developing the value of the properties requires owners to take care of the renovations of the properties. Failure to meet repair needs causes additional fees and increases the repair debt. The objective of the Master's thesis was to study the optimized management of real estate renovation debt. The study examined the factors that control the renovation debt in investment properties and the needs that real estate investment companies have for the planning of repair actions. As an essential part of real estate repair debt management the repair action planning process was examined from the expert’s point of view. The theoretical part of this study introduces the real estate business and management of renovation debt emphasizing renovation debt management methods and relevance in property maintenance. The research methods used in this study were litterature research, interview study and development workshop. The interview study carried out for representatives of real estate investment companies showed that the aim of the companies is to provide their customers healthy and safe real estate that support the customers business operations. The maintenance is executed predictively, which reduces risks and allows preparedness. The aim is to control repair debt so that the technical condition, healthiness and safety of the real estate meets the owner’s goals. In addition, the real estates should meet the tenants needs. Investments in real estate portfolio should to be aimed to control the development of real estate values. The software programs are expected to be versatile and easy to use. Environmental responsibility issues are perceived growingly important part of maintenance both in the view of real estate owners and tenants. A development workshop was kept to the experts of repair actions to identify and improve possible critical functios of the auditing process. Functions perceived as the most critical were uncertaintity of basic information, challenges of site visits, adequacy of time and functionality of reporting. The most important development actions were considered to be the improvements that affect in receiving of valid basic information. Based on correct and up-to-date background information the condition and repair need assessments and the entire audition report remain as reliable as possible.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Rissanen, Ritva
Keywords
korjausvelan hallinta, kunnossapito, capex, auditointi
Other note
Citation