Adjustment of the Converter Simulation Program (Consim) to Industrial BOF Processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Mak-37
Degree programme
Language
en
Pages
62+5
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli Consim ohjelman sovittaminen todelliseen BOF-prosessiin. Consim on happikonvertteriprosessin termodynaamis-kineettinen simulointiohjelma. Useita muita BOF-prosessin simulointi- ja ohjausohjelmia esitellään tämän työn teoria osuudessa. Teoreettisessa osassa käsitellyt mallit ovat mm. staattiset, neuroverkko, sumean logiikan ja poistokaasujen analyyseihin perustuvat reaaliaikaiset mallit. Työn kokeellisessa osassa esitellään sovitustyön kulku ja käsitellään lopputulosten analyysi ja todennäköiset virhelähteet. Ohjelma sovitettiin Rautaruukin Raahen ja Koverharin konverttereille, niiden automaatio järjestelmistä kerättyjen tietojen avulla. Virheiden päälähteiksi havaittiin raakaraudan analyysi ja hapen puhallusnopeus. Ohjelmassa käytetyt lämpöhäviö- ja jälkipalamismallit ovat melko yksinkertaisia ja ne aiheuttavatkin todennäköisesti virhettä lopputuloksiin. Simulaatiotulosten arvioinnista voidaan päätellä, että ohjelma pystyy tyydyttävästi simuloimaan Raahen ja Koverharin terästehtailla tehtyjä puhalluksia. Ohjelman jatkokehitystarpeista pantiin merkille, että nykyisessä muodossaan ohjelma ei ota huomioon puhalluksen jälkeen inertillä kaasulla tehtävää sekoitusta, joka on yleinen käytäntö Raahessa. Ohjelmaa pitäisi lisäksi ajaa varsinaisen prosessin ohjausjärjestelmän rinnalla puhalluksen aikana, jotta prosessidata voitaisiin syöttää suoraan malliin. Tämä tulisi tehdä, koska sovitustyössä käytetty data on kerätty suoraan automaatiojärjestelmän tiedostoista, jotka eivät pidä sisällään tietoja mahdollisista operaattoreiden puhallusohjelmaan tekemistä muutoksista.
Description
Supervisor
Jalkanen, Heikki
Thesis advisor
Suomi, Marja-Leena
Keywords
converter, konvertteri, steel, BOF, process control, teräs, thermodynamic, prosessin ohjaus, termodynamiikka
Other note
Citation