Inspiraationa arkkitehtuuri

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
139+3
Series
Abstract
Opinnäytetyön aiheena on arkkitehtuurin käyttäminen pintasuunnittelun inspiraationa. Työ jakautuu kahteen osaan, taustatutkimukseen ja produktioon. Taustatutkimus keskittyy kuvioihin arkkitehtuurin näkökulmasta. Produktio-osa muodostuu kuviomallistosta ja sen suunnittelusta. Taustatutkimuksessa tarkasteltiin, millaisista elementeistä ja millaisia sommittelukeinoja käyttämällä kuviot ja kuviomaiset piirteet arkkitehtuurissa syntyvät. Tutkimuksessa ei keskitytty vain selkeästi nähtäviin ja toistuviin kuvioihin, vaan myös piirteisiin, jotka kuviomaisuutta voisivat saada aikaan. Aihetta lähestyttiin niin struktuuria ja tekstuuria muodostavien rakennusmassojen, rakenteiden ja pintojen näkökulmasta kuin arkkitehtonisessa sommittelussa käytettyjen sommittelukeinojenkin kautta. Tutkimusaineistona käytettiin kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, valokuvia ja ympäristöstä tehtyjä havaintoja. Arkkitehtuurin historiasta pyrittiin valitsemaan aiheen kannalta oleellisia esimerkkirakennuksia, aikakausia ja tyylisuuntia. Olennaisimpia piirteitä analysoitiin ennen kaikkea kuvamateriaalin avulla. Kuviomallisto muodostuu kahdestatoista jatkuvasta pintakuviosta. Kuviot muodostuvat massan, rakenteen ja pinnan sekä neljän sommittelukeinon muodostamista pareista. Taustatutkimuksen aikana kerätystä kuvamateriaalista valittiin henkilökohtaisesti mielenkiintoisimmat ja malliston kannalta olennaisimmat kuvat. Kuviomallisto onkin visuaalinen tulkinta taustatutkimuksessa tarkastelluista aiheista ja havainnoista. Kuvioiden käyttötarkoitusta ei ole määritelty, vaan ne soveltuvat käytettäviksi useissa pintasuunnittelun käyttökohteissa, kuten esimerkiksi tekstiileissä tai tapeteissa. Koko mallisto on tulostettu paperille. Osa kuvioista on myös tulostettu digitaalisesti kankaalle. Opinnäytetyö osoittaa, että arkkitehtuuri voi hyvin toimia pintasuunnittelun inspiraationa. Arkkitehtuurin elementit voidaan sommitella kaksiulotteisiksi pintakuvioiksi monilla eri tavoilla. Opinnäytetyö tarjoaa myös yhden näkökulman inspiraation hyödyntämisestä suunnittelutyössä sekä kahden eri suunnittelualan yhdistämisestä.

The subject of the thesis is using architecture as an inspiration in surface design. The thesis is di- vided into two parts, a background research and a production part. The background focuses on patterns from the perspective of architecture. The production part consists of pattern collection. The background research looked for answers for the following questions: What kind of elements create patterns in architecture? What kind of composition elements create patterns in architec- ture? The research did not focus only in clearly visible and repetitive patterns, but also elements that could create patternlike features. The subject was approached from the point of view of volumes, structures and surfaces but also from the point of view of architectural composition. The research material consisted of literature, articles, photographs and observations made in the environment. Relevant examples of buildings and architectural styles and periods were selected from the history of architecture. Most essential features were analyzed from the pictures. The pattern collection consists of twelve continuous patterns. Patterns are created by pairing three architectural elements, volume, structure and surface, with four composition elements, repetition, movement, symmetry and proportion. The most interesting and most relevant pictures were se- lected from the background research material. The pattern collection is a visual interpretation of the background research material. The patterns can be used in several purposes such as textiles or wallpapers. The whole collection is printed on paper. Some of the patterns are also digitally printed on fabric. This thesis shows that architecture can easily work as an inspiration for pattern collection. The elements of architecture can be composed in many ways into two-dimensional patterns. The thesis also offers a perspective on using inspiration in design work, as well as the combination of two different design fields.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Kareoja, Pentti
Keywords
pintasuunnittelu, arkkitehtuuri, kuviomallisto, arkkitehtoninen sommittelu, tekstuuri
Other note
Citation