Paikkatietotekniikan hyödyntäminen merenkulun paikkatietojärjestelmässä ja riskimallinnuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee paikkatiedon hyödyntämistä meriturvallisuuden kehityksessä ja riskimallinnuksessa. Alueellisesti työn sovellukset ja kirjallisuustutkimus rajautuvat Suomenlahteen. Diplomityössä määrittelee keskeiset periaatteet paikkatietoalalta ja meriturvallisuudesta. Merenkulkuympäristöä käsitellään paikkatietojärjestelmän näkökulmasta tutkimalla siihen sopivaa tietomallia. Diplomityö keskittyy seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaiseen tarkoitukseen meriliikenteessä tuotettavaa laivojen AIS-liikennetietoa (Automatic Identification System) voidaan hyödyntää? Miten merenkulkuympäristö rakentuu paikkatietojärjestelmän näkökulmasta? Miten AIS-tietoa voidaan soveltaa meriliikenteessä tapahtuvan yhteentörmäyksen riskimallinnuksessa? Diplomityössä esitellään perusteet paikkatietotekniikasta ja riskimallinnuksesta sekä kuvataan Suomenlahden erityisolosuhteet. Lisäksi käsitellään VTS-toimintaa (Vessel Traffic Service) ja talven aiheuttamaa problematiikkaa meriliikenteessä. Työ määrittelee laivojen tuottaman AIS-tiedon paikkatiedoksi ja hyödyntää sitä analyysitarpeisiin. Suomenlanden laivaväylistä on muodostettu AIS-havaintojen avulla tilastollisia jakaumia ja laivojen hetkellisiä ominaisuustietoja. Näitä parametreja on käytetty merenkulussa käytettyyn riskimalliin ja laskettu Suomenlahdelle yhteentörmäyskandidaattien lukumääriä. Työssä osoittautuu, että merenkulussa tuotettu AIS-tieto soveltuu tilastointi- ja riskinarviointitarkoituksiin. Sen ympärille voidaan rakentaa looginen viitekehys (tietomalli) ja se voi toimia yhtenä tietolähteenä merenkulun paikkatietojärjestelmässä. Suomenlahdelle tarvitaan kuitenkin yksityiskohtainen ja erikoisolosuhteet huomioiva riskimalli, jonka kehittäminen on tehtävä pitkäjänteisen meriturvallisuustutkimuksen tuloksena.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Kujala, Pentti
Keywords
sea safety, meriturvallisuus, risk analysis, riskianalyysi, geographic information systems, paikkatietojärjestelmät, data modeling, tietomallinnus, risk modeling, riskimallinnus
Other note
Citation