Improving the software development processes between Development and Operations departments at a telecommunications operator

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-27
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
52 + 6
Series
Abstract
This Master’s Thesis studies the improvement of software development processes of a tele-communications company by utilizing agile development methods. Specifically, this thesis focuses on improving the processes of a development organization within the telecommunications company that has been split into two distinct development departments. In order to apply agile development methods effectively, analysis of the situation had to be per-formed. The primary analysis method utilized during this thesis was a set of interviews conducted together with several employees of the company. Additionally, a quantitative data analysis was performed using Six Sigma process development methods in order to complement the interview results. The results from the analyses were that the telecommunications company needs to apply certain aspects of agile development, such as preferring local development teams, and improving cross-team collaboration and knowledge transfer, while avoiding some potentially ineffective aspects of agile development that would not be applicable in the specific situation of the company. Additionally, the company needs to focus on improving the processes related to development of newer, younger telecommunications systems, as this kind of system development particularly benefits from agile development.

Diplomityö tutkii tietoliikenneyrityksen ohjelmistokehityksen prosessien parantamista ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien avulla. Erityisesti, diplomityö pyrkii kehittämään yrityksen ohjelmistokehitysyksiköiden välisiä prosesseja, sillä yksiköt ovat yrityksessä jaettu kahteen erilliseen kehitys- ja ylläpito-osastoon. Jotta ketterää kehitystä pystytään soveltamaan tehokkaasti, yrityksen nykyisestä tilanteesta piti suorittaa kattava analyysi. Pääasiallinen analyysimenetelmä diplomityössä oli haastattelu, joka toteutettiin yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa. Haastattelutulosten täydennykseksi työssä toteutettiin kvantitatiivinen data-analyysi käyttäen Six Sigma -prosessikehitysmenetelmiä. Diplomityön tulosten perusteella yrityksen on sovellettava eräitä ketterän kehityksen menetelmiä, kuten paikallisten kehitystyöryhmien perustamista sekä ryhmien välisen yhteistyön ja tiedonvälityksen parantamista, mutta samalla yrityksen tulee välttää tiettyjä sille sopimattomia ketterän kehityksen menetelmiä, jotka voisivat olla haitallisia yrityksen erityisessä tilanteessa. Lisäksi yrityksen tulee keskittyä iältään nuorten tietoliikennejärjestelmien kehitystyön prosessien parantamiseen, sillä tämän kaltaisien järjestelmien kehitys hyötyy eniten ketterän kehityksen menetelmien käyttöönotosta.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Kiljunen, Arto
Keywords
agile development, process development, process improvement, software development, six sigma
Other note
Citation