Information Agent Technology in Process Automation Systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
Prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmät joutuvat käsittelemään yhä kasvavan määrän informaatiota. Järjestelmien laajuus ja monimutkaisuus aiheuttavat toisaalta sen, että järjestelmäkehitys, ylläpito, sekä vika- ja muutostilanteisiin mukautuminen ovat haasteellisia. Kiristyvillä markkinoilla joustavuutta ja vikasietoisuutta kuitenkin vaaditaan. Agenttiteknologia on uusi tietotekninen paradigma, jonka keskeisenä ajatuksena ovat autonomiset, älykkäät agentit. Agenttien vuorovaikutusmekanismit voisivat mahdollistaa monimutkaisten sovellusten hallinnan, sekä joustavien ja adaptiivisten järjestelmien kehittämisen Tässä diplomityössä pohditaan agenttiteknologian mahdollistamien piirteiden hyödyntämistä prosessiautomaatiojärjestelmien informaation käsittelyssä. Agenttien mahdollinen hyödyntäminen ohjaustoimenpiteissä ei sisälly tämän työn piiriin. Ontologiat ovat työkalu tiedon merkityksen esittämiseen. Semantic Web -tutkimusalueella ontologioita on sovellettu WWW:n valtavan tietosisällön älykkäiseen käsittelyyn. Diplomityössä on pohdittu ontologioiden mahdollisuuksia prosessiautomaatiojärjestelmiin liittyvän tiedon käsittelyssä. Diplomityö alkaa prosessiautomaation haasteiden ja agenttiteknologian esittelyllä. Ontologioiden mahdollisuuksia hajautuneen tiedon älykkäässä käsittelyssä on myös tutkittu. Esimerkkejä agenttisovelluksista sekä hajautuneen informaation käsittelyssä että prosessiautomaatiossa on myös esitelty. Lisäksi on esitelty prosessiautomaation informaatioagenttijärjestelmän arkkitehtuuri, sekä pohdittu informaatioagenttien tarjoamia mahdollisuuksia. Työn lopuksi esitellään toteutettu kokeellinen informaatioagenttisovellus. Käytettyjen tekniikoiden ja työkalujen soveltuvuutta ja kypsyyttä on arvioitu. Työn tuloksena on saatu tietoa informaatioagenttien mahdollisuuksista ja prosessiautomaation ontologioiden kehittämiseen liittyvistä haasteista. Lisäksi on tunnistettu agenttiteknologian soveltamista vaikeuttavat keskeiset ongelmat. Koska aiheeseen liittyvä tutkimus on kesken, työn keskeisenä tavoitteena on ollut perustella tutkimuksen tarpeellisuus, ja pohdiskella teknologian mahdollisesti tuomia hyötyjä.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Tommila, Teemu
Keywords
agent technology, agenttiteknologia, information agents, informaatioagentit, process automation systems, prosessiautomaatiojärjestelmä, ontology, ontologia, FIPA standards, FIPA-standardi, Semantic Web, Semantic Web
Other note
Citation