Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon alennukseen tai preemioon vaikuttavia tekijöitä vuosina 2005-2010, jolloin EU-maissa on sovellettu listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta sijoituskiinteistöjen tilinpäätös ja arvostuskäytäntöjä yhtenäistävää IAS 40 -tilinpäätösstandardia. Tutkimus on toteutettu lineaarisella regressiomallilla (OLS) yhdistämällä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä muuttujia, jotka sisältävät sekä endogeenisia eli yhtiökohtaisia tekijöitä että eksogeenisia eli yhtiön ulkopuolisia, markkinalähtöisiä tekijöitä. Tutkimus ottaa IAS 40 -standardin vaikutuksen lisäksi huomioon maakohtaiset erot ja tutkimusajalle sijoittuvat voimakkaat suhdannevaihtelut. Empiirinen tutkimusaineisto vuosilta 2005-2010 on kerätty Thomson One Banker ja Datastream tietokannoista sekä Nasdaq OMX Nordic pörssin tilastoista. Lisäksi osa aineistosta on kerätty käsin yhtiöiden nettisivuilta ladatuista vuosikertomuksista. Tutkimuksen otoskoko on 106 tutkimushavaintoa ja poikkeavien havaintojen poistamisen jälkeen 98. Tuloksena tutkituista muuttujista parhaiten nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon välisiä eroja selittivät ja nettotasearvon preemiota lisäsivät osakkeen historiallinen tuotto, kiinteistöalan markkinasentimenttiä mittaava realisoitumattomat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset sekä osakkeiden likviditeetti. Osaketuottojen volatiliteetin voidaan todeta vaikuttavan päinvastaisesti nettotasearvon preemioon sitä vähentäen. Nämä tutkimustulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta, mutta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen luotettavuutta mittaavien muuttujien vaikutuksesta tämän tutkimuksen tuloksiin ei löydetty selkeää näyttöä. Maakohtaiset erot ja suhdannevaihtelut vaikuttivat hieman tuloksiin kasvattaen koko mallin selitysarvoa sekä lisäten tai vähentäen joidenkin yksittäisten muuttujien tilastollista merkitsevyyttä.
Description
Keywords
kiinteistösijoitusyhtiö, IAS 40 sijoituskiinteistöt, nettotasearvon alennus/preemio
Other note
Citation