Shared Artefacts and Virtual Worlds in Computer-Mediated Creative Collaboration

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-05-15
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
105 + app. 106
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 51/2015
Abstract
Virtual teams are becoming an increasingly common phenomenon within the globalizing surroundings of corporations. The communication between virtual team members is predominantly based on information and communication technology. The question, how different ICT collaboration environments can support different virtual team activities, has gained attention in research and practice. However, collaboration environments' role to foster creative virtual team collaboration is not entirely understood. This dissertation addresses the topic by focusing on the potential of artefacts and three-dimensional virtual worlds. Artefacts – shared visual representations – have been considered necessary for co-located creative collaboration. Though, the entire ecology of artefacts in distributed, computer-mediated creative collaboration has thus far remained unclear. While previous studies have suggested virtual worlds as beneficial for creative team collaboration, a systematic effort to characterize and describe this potential has not been undertaken. The four essays of this dissertation utilize real-life observational data of interaction between technical experts, decision-makers, and engineering designers. Either a web conferencing tool or a virtual world was employed as a collaboration environment during the observed interaction sessions. The first essay outlines virtual worlds' eight affordances towards creative team collaboration. The second essay investigates the question, how the two-dimensional web conferencing tool and virtual world differ in terms of supporting the use of shared visual artefacts. The third essay broadens the observation of the artefacts by studying their roles as boundary objects, which mediate communication within an intersection of different social worlds. Grounding on these results, the fourth essay addresses the artefacts' role in distributed teams' different collaborative activities within creative virtual world collaboration. Findings of the study demonstrate virtual worlds' potential to foster team creativity. Meanwhile the findings indicate a variety of artefacts that are utilized within creative virtual team collaboration, ranging from epistemic to technical objects. Grounding on the observed contrast between the virtual world and web conferencing tool, the results end up in suggesting an expansion of separated auditory and visual channel information to the concept of boundary objects. While the study conveys practical relevance for virtual teams that engage in creative collaboration, it also outlines potential directions to future ICT collaboration environments development path.

Virtuaalitiimit yleistyvät liiketoiminnan globalisoituessa. Virtuaalitiimien jäsenet viestivät pääosin tieto- ja viestintäteknologian välityksellä. Tutkimuksessa ja käytännön työssä on havaittu, että eri tieto- ja viestintäteknologiset vuorovaikutusympäristöt voivat tukea virtuaalitiimien eri toimintoja. Vuorovaikutusympäristöjen roolia virtuaalitiimin luovan työn tukemisessa ei kuitenkaan ole täysin ymmärretty. Väitöskirja käsittelee aihetta suunnaten huomion artefaktoihin ja kolmiulotteisiin virtuaalimaailmoihin. Artefaktat – yhteiset visuaaliset dokumentit – on aiemmin mielletty välttämättömiksi samanpaikkaisessa luovassa yhteistyössä. Artefaktojen rooli monipaikkaisessa, tietokonevälitteisessä luovassa yhteistyössä on kuitenkin vielä selvittämättä. Aiemmat tutkimukset ovat arvioineet virtuaalimaailmojen olevan suotuisia luovalle tiimin vuorovaikutukselle; näkökantaa ei kuitenkaan ole luonnehdittu tai kuvattu järjestelmällisesti. Väitöskirjan neljä esseetä hyödyntävät dataa teknisten asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja teollisten suunnittelijoiden tosielämän vuorovaikutustilanteista. Vuorovaikutusympäristöinä käytettiin web-konferenssityökalua tai kolmiulotteista virtuaalimaailmaa. Ensimmäinen esseistä linjaa kahdeksan kolmiulotteisen virtuaalimaailman ominaispiirrettä, jotka tukevat luovan tiimin vuorovaikutusta. Toinen esseistä selvittää, miten visuaalisesti kaksiulotteinen web-konferenssityökalu ja kolmiulotteinen virtuaalimaailma eroavat toisistaan artefaktojen käytön osalta. Kolmas essee tarkastelee artefaktoja rajaesineinä, jotka välittävät viestintää erillisten sosiaalisten maailmojen leikkauskohdassa. Tuloksiin perustuen neljäs essee tarkastelee visuaalisten artefaktojen roolia monipaikkaisten, hajautettujen tiimien erilaisissa yhteistyöaktiviteeteissa luovan virtuaalimaailma-vuorovaikutuksen yhteydessä. Tutkimustulokset havainnollistavat virtuaalimaailman potentiaalin edistää luovaa tiimitason vuorovaikutusta. Tulokset esittelevät luovien virtuaalitiimien hyödyntämien artefaktojen kirjon, ulottuen episteemisistä teknisiin objekteihin. Havaittuihin virtuaalimaailman ja web-konferenssityökalun eroavaisuuksiin perustuen esitetään visuaalisen ja auditiivisen viestintäkanavan eroon pohjautuvaa laajennusta rajaesineiden käsitteeseen. Siinä missä tutkimus on merkittävä luovaan vuorovaikutukseen osallistuvien virtuaalitiimien kannalta, se myös linjaa mahdollisia suuntia tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologian kehityspolulle.
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
boundary objects, creative collaboration, distributed teams, epistemic objects, technical objects, virtual worlds, episteemiset objektit, hajautetut tiimit, luova yhteistyö, rajaesineet, tekniset objektit, virtuaalimaailmat
Other note
Parts
  • [Essay 1]: Alahuhta, P., Nordbäck, E., Sivunen, A. and Surakka, T. (2014). Fostering Team Creativity in Virtual Worlds. Journal of Virtual Worlds Research, 7(3), 1-22.
  • [Essay 2]: Alahuhta, P. and Vartiainen, M. (2014). Artefacts Supporting Distributed Design Collaboration. In Proceedings of NordDesign 2014 Conference, 222-232. Design Society and Aalto University.
  • [Essay 3]: Alahuhta, P., Fruchter, R. and Vartiainen, M. Emergence and Evolution of Epistemic and Technical Boundary Objects in Web Conferencing and Virtual World Environments. Unpublished manuscript. 38 pages
  • [Essay 4]: Alahuhta, P., Fruchter, R. and Vartiainen, M. Visual Artefacts in Virtual Worlds Supporting Distributed Design Collaboration. Unpublished manuscript. 24 pages
Citation