Project management offices as a value creation mechanism in Nordic leveraged buyout investments

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-12
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
79+6
Series
Abstract
Private equity investors, that is professional investors operating within a private equity company, manage a portfolio of companies and apply a series of mechanism to their portfolio companies aiming to create superior value. One method of applying these mechanisms is to establish a project management office (PMO) in the portfolio company. The PMO manages a portfolio of projects focusing on prioritizing, resourcing, creating a project management system and, above all contributing to better strategy execution. This master thesis focuses on examining the circumstances under which the PE investors have established PMOs in their portfolio companies and how the PMOs in turn have contributed to value creation. Special interest is paid to the situational configurations of different PMO frameworks and roles in different stages of private equity investment lifecycle. This study builds on previous research on private equity investors’ value creation mechanisms (Järvenpää, 2014) and on strategic PMOs (Crawford, 2011). This thesis was conducted as a qualitative research and it was based on four case companies and six value creation programs run within these companies. The case companies were selected based on their fit to the defined scope so that they formed a representative set of different PMO configurations. All the case companies have received funding within the last ten years. In addition, they had recently run a PMO or were currently running one. In general, a C-level executive and an investment case manager per case were interviewed by a semi-structured theme interview. In addition, written PMO material from case companies was analysed. The data analysis provided a set of generalizable statements, structures and frameworks as well as direct quotes that were used in the findings. The method of analysis, systematic combining, ensured anonymity of the respondents and generalizability of results. The findings were then discussed to develop a framework for using PMO as a value creation mechanism. The framework encompasses propositions of underlying situational and organizational factors the PE investors should take into account when establishing a PMO to benefit from it.

Pääomasijoittajat, eli pääomasijoitusyhtiössä toimivat ammattisijoittajat, hallitsevat yhtiön yrityssalkkua ja soveltavat erilaisia arvonluontimekanismeja kohdeyrityksissään. Yksi keino näiden arvonluontimekanismien soveltamiseen ja implementointiin on luoda projektitoimisto (PMO) portfolioyritykseen. PMO hallinnoi strategisia hankkeita keskittyen priorisointiin, resursointiin, projektinhallintajärjestelmän luomiseen sekä ennen kaikkea strategian toteuttamiseen hankkeiden kautta. Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan olosuhteita, joissa pääomasijoittajat ovat perustaneet projektitoimiston salkkuyrityksissään ja miten PMO:t puolestaan ovat vaikuttaneet lisäarvonluontiin. Erityishuomiota kiinnitetään erilaisiin PMO-malleihin ja -rooleihin suhteessa portfolioyrityksen pääomasijoituksen elinkaaren eri vaiheisiin. Tämä tutkimus pohjaa aiempaan tutkimukseen pääomasijoittajien arvonluontimekanismeista (Järvenpää, 2014) ja strategisista projektitoimistoista (Crawford, 2011). Tämä diplomityö tehtiin teemahaastatteluin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin tapaustutkimuksena neljässä yrityksessä toimineista kuudesta arvonluontiohjelmasta. Tapausyritykset valittiin niin, että ne muodostivat edustavan joukon erilaisia PMO-malleja eri pääomasijoituksen vaiheissa. Kaikki yritykset ovat saaneet rahoitusta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lisäksi yrityksissä on äskettäin ollut tai on nykyään käynnissä projektitoimistovetoinen arvonluontiohjelma. Opinnäytetyössä haastateltiin tapausyritysten ylimmän johdon edustajaa ja tapausyrityksen investointipäällikköä puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Lisäksi analysoitiin tapausyritysten kirjallista projektitoimistomateriaalia. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella laadittiin joukko rakenteita ja malleja, joita käytettiin viitekehyksen luomiseen. Näin varmistettiin myös vastaajien anonymiteetti ja tulosten yleistettävyys. Analyysin pohjalta kehitettiin viitekehys projekti-toimiston käyttämiseksi arvonluomismekanismina pääomasijoittajan portfolioyrityksessä. Malli pitää sisällään ehdotuksia ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, jotka pääomasijoittajien olisi otettava huomioon projektitoimistoa perustettaessa hyötyjen maksimoimiseksi.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
private equity, project management office, project management, value creation
Other note
Citation