Fleet planning for business charter airline

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 73 s. + liitt. 14
Series
Abstract
This goal for this master's thesis was to study fleet planning for a business charter airline and develop a planning process which meets the needs of the business charter airline Jetflite. In this thesis, an example case is set where Jetflite is replacing its Challenger 604 aircraft with a newer, possibly larger aircraft. The business charter fleet planning was compared to scheduled airline fleet planning, while it has been comprehensively studied. The research methods used in the thesis were literature and internet publication studies and interviews. The thesis presents a light ranking method to shortlist suitable aircraft, which can also be used as a preliminary fleet planning method for Jetflite management-customers. The method is "blind", meaning it might bring aircraft types into consideration, that else would have been neglected due to brand images. In the example case the number of aircraft for the final analysis was limited to four. In the final analysis, comparable performance-and maintenance cost data turned out hard to find and validate. The thesis presents usable methods of estimations and generalizations in order to produce comparable data with a reasonable work load. The thesis met the goals set and as an end result of the example case, there are two aircraft types recommended. Some details of the methods used in the analysis are not published, regarding to trade secrets.

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia liikelentoyhtiön kalustosuunnittelua ja kehittää sitä varten prosessi, jota sovelletaan liikelentoyhtiö Jetfliten kalustosuunnittelussa ja mahdollisesti sen asiakkaiden konehankinnoissa. Työn esimerkkitapauksena toimii Jetfliten Challenger 604 -koneen korvaaminen uudella, mahdollisesti suuremmalla koneella. Työssä tutkittiin liikelentotoiminnan kalustosuunnittelun eroavaisuuksia verrattuna reittiliikenteeseen, silla kyseistä aihealuetta on tutkittu huomattavasti enemmän. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuutta ja internet-julkaisuja sekä haastatteluja. Työ esittelee kevyen arviointimenetelmän sopivien koneiden rajausta varten, jota voidaan käyttää. myös Jetfliten management-asiakkaiden kalustosuunnittelussa. Menetelmä on "sokea" eli se voi nostaa esiin konemalleja, jotka olisi muuten mielikuviin pohjautuen jätetty pois. Esimerkkitapauksessa vertailtavat koneet rajattiin neljään. Vertailukelpoisen suoritusarvo- ja huoltokustannusdatan löytäminen ja validointi lopullisessa analyysissa osoittautuivat haastavaksi. Työ esittelee käyttökelpoisia arviointimenetelmiä ja yleistyksiä, joiden avulla on mahdollista saada vertailukelpoisia tuloksia kohtuullisella työmäärällä. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin ja esimerkkitapauksen lopullisena suosituksena oli kaksi eri konetyyppiä. Osa tutkimustyössä käytetyistä menetelmistä on yrityssalaisuuden nimissä jätetty avaamatta.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Pajuniemi, Risto
Keywords
fleet planning, liikelentokone, business jet, kalustosuunnittelu, business charter, Jetflite, business airline
Other note
Citation