Engaging informality through scenario planning - Case Kumasi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2024
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
140
Series
Abstract
The thesis studies the phenomenon of informality in rapidly growing cities of the Global South, using a case study set in Kumasi, Ghana. Ghana is experiencing rapid urbanisation, which has led to a situation where urban planning cannot meet the needs of the growing population regarding, for example, infrastructure and service provision and housing production. This has resulted in the emergence of informal settlements, such as slums, and unregulated economic activities in urban public spaces. Informality in urban areas leads to substandard living conditions, and informal settlements can be considered to be the physical manifestation of urban poverty. It poses a significant challenge for urban planning in developing countries. In Ghana, informality has not been properly addressed in urban planning. Instead of engaging informality, spatial planning has been mainly hostile and anti-poor. Planning does not recognise the informal lifestyle and, therefore, does not correspond to the unmet needs of this population. The thesis investigates the potential engagement of informality in the development of cities in the Global South through scenario planning. The research is grounded in qualitative methods, and the scenario planning is based on a literature review. Through the literature review and scenario planning, the thesis also discusses the role of traditional urban planning in engaging informality. Four explorative scenarios are generated to present plausible future developments in Aboabo, an informal neighbourhood in Kumasi. The scenarios differ from each other in their urban planning solutions and their level of community involvement. In the first scenario, the slum area in Aboabo is upgraded, and living conditions are improved through community effort. Informality is legalised through conventional planning solutions. In the second scenario, the slum community is relocated in the area of Aboabo by densifying the whole urban structure of Aboabo and providing rental housing. Informal economic activities are legalised with flexible planning solutions. In the third scenario, the slum is demolished, and the dwellers are evicted. The whole neighbourhood is formalised. In the fourth scenario, the informal community is relocated to a peripheral area of the city and provided with plots where to rebuild their accommodations. Informal development is facilitated but guided through flexible planning solutions. The constructed scenarios widen the scope of possible developments. By better understanding the uncertainty and complexity of the future, spatial planning can take these into account. Through its participatory nature, scenario planning is proposed to achieve more inclusive planning solutions regarding informality.

Työ tutkii informaaliuden ilmiötä globaalin etelän nopeasti kasvavissa kaupungeissa Ghanan Kumasiin sijoittuvan tapaustutkimuksen kautta. Ghana käy läpi nopeaa kaupungistumista, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa kaupunkisuunnittelu ei pysty vastaamaan kasvavan väestön tarpeisiin infrastruktuurin ja peruspalvelujen tarjonnassa sekä asuntotuotannossa. Tämä on johtanut epävirallisten asuinalueiden, kuten slummien muodostumiseen, sekä sääntelemättömään taloudelliseen toimintaan kaupunkien julkisissa tiloissa. Informaalius ajaa ihmiset heikentyneisiin elinolosuhteisiin. Epävirallisia asuinalueita voidaan pitää urbaanin köyhyyden fyysisinä ilmentyminä. Informaalius aiheuttaa haasteita kehittyvien maiden kaavoituksessa, eikä sitä ole huomioitu asianmukaisesti Ghanan kaupunkisuunnittelussa. Suunnitteluperiaatteet ovat olleet pääasiassa syrjiviä köyhintä väestöä kohtaan. Ne eivät tunnista epävirallista elämäntapaa, eivätkä siksi vastaa tämän väestön tyydyttämättömiä tarpeita. Opinnäytetyössä tarkastellaan, miten informaalius voitaisiin huomioida globaalin etelän kaupunkien kehittämisessä skenaariosuunnittelun avulla. Työ perustuu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Skenaariosuunnittelu perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Työssä tarkastellaan näiden metodien kautta myös perinteisen kaupunkisuunnittelun roolia informaaliuden huomioimisessa. Työssä luodaan neljä tutkivaa skenaariota, joissa esitetään informaaliuden mahdollisia kehityssuuntia Aboabon asuinalueella Kumasissa. Skenaariot eroavat toisistaan suunnitteluratkaisuiltaan ja osallistavuudeltaan. Ensimmäisessä skenaariossa, Aboabon slummialuetta kunnostetaan ja elinoloja parannetaan yhteisön työllä. Informaalius laillistetaan perinteisillä kaavoitusratkaisuilla. Toisessa skenaariossa slummiyhteisö uudelleen sijoitetaan muualle Aboabon alueelle tiivistämällä alueen kaupunkirakennetta rakennuttamalla uutta vuokra-asumista. Epävirallinen taloudellinen toiminta on laillistettu joustavilla kaavoitusratkaisuilla. Kolmannessa skenaariossa slummi puretaan ja sen asukkaat häädetään. Koko naapurusto formalisoidaan. Neljännessä skenaariossa slummiyhteisö siirretään kaupungin reuna-alueelle, missä heille tarjotaan tontteja asuntojensa uudelleen rakentamista varten. Spontaani kehitys sallitaan, mutta sitä ohjataan joustavilla kaavoitusratkaisuilla. Luodut skenaariot laajentavat käsitystä mahdollisista kehityksistä. Ymmärtämällä paremmin tulevaisuuden epävarmuutta ja kompleksisuutta kaupunkisuunnittelu voi ottaa nämä aspektit huomioon. Osallistavan luonteensa ansiosta skenaariosuunnittelulla katsotaan saavutettavan inklusiivisempia suunnitteluratkaisuja informaaliutta koskien.
Description
Supervisor
Hollmén, Saija
Thesis advisor
Hewidy, Hossam
Keywords
informality, scenario planning, rapid urbanisation, unplanned urban development, informal settlements, slums, Ghana
Other note
Citation