The meaning of EU Environmental law for the organisation of specialized medical care

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää EU:n ympäristösäädösten merkitys erikoissairaanhoidon toimipisteiden toimintaan, lisäksi selvitetään mitkä EU:n ympäristösäädökset tulee huomioida erikoissairaanhoidon toimipisteen toiminnassa. Erikoissairaanhoidon toiminnan pääasiallisina ympäristövaikutuksina voidaan tavanomaisessa tilanteessa pitää energiankäyttöä, jätevesipäästöjä, jätteiden ja ongelmajätteiden syntymistä sekä kemikaalien käyttöä. Tutkielma suoritettiin kirjallisuusselvityksenä ja havaintotutkimuksena, minkä lisäksi haastateltiin selvityksen kohteena olleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ympäristöasioista vastaavia henkilöitä sekä muuta henkilöstöä. EU:n ympäristösäädöksiin on tehty paljon uudistuksia 2000-luvulla. Uudet, Suomessa vasta voimaansaattamisvaiheessa olevat määräykset kaatopaikoille hyväksyttävistä jätteistä, tulevat asettamaan erikoissairaanhoidon toimijat vaativien haasteiden eteen. Tiukentuvat lajittelumääräykset ja ongelmajätteiden pakkaus-, varastointi-, kuljetus- ja käsittelymääräysten tiukkeneminen tulevat lisäämään merkittävästi erikoissairaanhoidon toimintakustannuksia. Se, että tuottajavastuu laajenee koskemaan kasvavaa määrää pakkausjätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, edellyttää toimintojen uudelleenjärjestelyjä sekä lisää varastotilaa. PCB-pitoisia jätteitä koskevat käsittelymääräykset ja pitoisuusrajat tullaan antamaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Koska PCB-yhdisteitä käytettiin yleisesti rakentamisessa 1950 - 1970-luvuilla tulevat nämä uudet määräykset aiheuttamaan lisätyötä ja kustannuksia rakennusten saneerausten yhteydessä. Päästökauppa ja siihen liittyvät valvonta ja raportointi aiheuttavat lisätyötä ja kustannuksia. Koska päästöoikeuksia myönnettiin vähemmän kuin mitä päästömäärät keskimäärin ovat ja koska niitä tulevaisuudessa edelleenkin pienennetään, edellyttää toiminnan pitäminen entisellään lisäoikeuksien ostamista. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia rakennusten energian- käytön tarkkailussa. Saneerattaviin rakennuksiin kohdistuva energiatehokkuuden parantamisvelvoite tullee aiheuttamaan suuria vaikeuksia erityisesti Meilahden sairaalan julkisivujen saneerauksen yhteydessä. Julkisivuiltaan suojellun 1960-luvulla rakennetun rakennuksen julkisivujen saneeraaminen energiaa säästäviksi tulee olemaan suuri haaste. Tutkielman kohteena olleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöasioiden hoito on järjestetty yhtymähallinnossa olevan Ympäristökeskuksen organisoimana. Havaintojen perusteella voi todeta, että ympäristöasioiden neuvonta ja koulutus on HUS:ssa hyvin resursoitu ja ympäristösäädösten muuttumista valvotaan tehokkaasti.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Kaski, Alli
Keywords
specialised medical care, erikoissairaanhoito, waste, jätteet, greenhouse gas emission alowance trading, päästökauppa, the energy performance in building, energiatehokkuus
Other note
Citation