Employability of international graduates from the field of technology and business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-27
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
7+119
Series
Abstract
The amount of degree students in Finland has more than doubled in the recent ten years. Since then, the employability of international graduates has been in discussion as many of the internationals face unemployment issues. The goal of this study is to find out what factors increase the employability of international university graduates. As a background for the research, an employability model for university graduates is used. This model is designed by Lee Harvey (2005). This study first presents the employability model and how other studies support the model. A glance to diversity issues is also presented. Based on the employability model and previous research data, a survey was created for international graduates. The survey received 67 answers from Aalto University. The response rate was about 20 percent. In this study, it was found that graduates feel that the lack of Finnish language and the lack of networks are the main obstacles for finding employment. Additionally, it was found that time spent to graduate had some impact on employability. Also, the sector where Master’s Thesis was done had an effect on employability. Many other factors were also researched but the number of respondents was too low to have accurate information about these. Because of this the main suggestion for universities is to create a better alumni contact database to be able to have research information from graduates.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa on yhtä pitkään keskusteltu heidän työllistymisestään Suomeen, sillä monet heistä kohtaavat työttömyyttä. Tämän työn tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka edistävät ulkomaalaisten maistereiden työllistymistä Suomeen. Taustana työlle käytetään maistereiden työllistyvyysmallia, jonka on kehittänyt Lee Harvey. Työssä esitellään aluksi työllistyvyysmalli sekä muita tutkimuksia, jotka tukevat mallia. Lisäksi moninaisuuteen liittyviä teemoja esitellään lyhyesti. Näiden pohjalta on muotoiltu kysely Aalto-yliopistosta valmistuneille maistereille. Kyselyyn vastasi 67 henkilöä, ja vastausprosentiksi muodostui noin 20 prosenttia. Tutkimuksessa nousi esille, että valmistuneiden mielestä suomenkielen puute sekä verkostojen puute koettiin isoimmiksi esteiksi työllistymiselle Suomeen. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille, että valmistumisajalla on merkitystä työllistymiseen. Näiden lisäksi se, että mille sektorille päättötyö tehtiin, vaikutti työllistymiseen. Monia muita tekijöitä tutkittiin työssä myös, mutta vastaajien määrän ollessa alhainen, ei luotettavaa tietoa ollut mahdollista saada. Yksi ehdotuksista yliopistolle onkin, että heidän tulisi rakentaa toimivampi alumnijärjestelmä, jotta tietoa valmistuneista olisi mahdollista kerätä paremmin.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Jokinen, Jari
Keywords
international graduates, employability, diversity, employability model
Other note
Citation