Hesperian vihreä akseli - kulttuurihistoriallinen viheralue kaupunkiekologisena yhteytenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Kaupunkiluonnon monimuotoisuus on uhattuna kiihtyneen kaupunkien tiivistymisen sekä ilmastonmuutoksen myötä. Merenpinta nousee, tuhohyönteisten ja kasvitautien määrä kasvaa sekä lajiston sopeutuminen sään tuomiin ääriolosuhteisiin on haasteellista. Kasvava käyttäjämäärä ja sen myötä lisääntynyt kulutus luo paineita keskeisille viheralueille. Luontopohjaiset ratkaisut ovat luontoon tukeutuvia tai siitä inspiroituvia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisutapoja. Luontopohjaisia ratkaisuja voidaan hyödyntää turvaamaan kaupunkiluonnon monimuotoisuus, ekologisten verkostojen toimivuus sekä kaupunkien kestävä kehittyminen jatkossa. Helsingin kantakaupungin alueella usealla viheralueella on kulttuurihistoriallista merkitystä. Miten jatkossa hyödynnetään näitä viheralueita osana monimuotoista kaupunkiluontoa? Tässä työssä tutkittiin miten luontopohjaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa tiiviissä kaupunkirakenteessa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla viheralueella. Keskeisiä tavoitteita olivat kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä viheralueen ekologinen laatu eliölajien näkökulmasta huomioiden historiallisen puiston ominaispiirteet ja arvot. Kaupunkiekologinen näkökulma tarjosi pohjan suunnitteluratkaisuille. Diplomityön ensimmäisessä osassa perehdyttiin viheralueiden kaupunkiekologiseen merkitykseen ja niiden luomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi työssä tutkittiin Kööpenhaminan esimerkkikohteissa olevia ratkaisuja osana suunnittelua. Diplomityön toisessa osiossa perehdyttiin tarkastelualueen nykytilaan ja historialliseen taustaan, sekä uusiin suunnitteluratkaisuihin. Tarkastelualue, Hesperian vihreä akseli, ulottuu Töölönlahdelta Taivallahdelle. Se pitää sisällään Hesperian esplanadin sekä osan Hesperian puistoa. Yleissuunnitelma laadittiin Hesperian esplanadin osuudelle. Suunnitteluprosessissa hyödynnettiin luontopohjaisten ratkaisujen vaikutusten arviointia. Suunnittelualueelle laadittiin useita vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja ja niiden tuottamia hyötyjä verrattiin keskenään. Historiallisten ja ekologisten arvojen yhteensovittamista arvioitiin läpi työn eri osa-alueilla. Työn aikana oli tärkeää tutkia Hesperian akselin tilarakennetta osana kulttuurihistoriallisia arvoja. Kapea tila sallii vähemmän muutoksia. Hesperian esplanadin itäosa on arvojen kannalta herkin osa-alue. Vaikka esitetyt suunnitteluratkaisut tukeutuvat tilarakenteeseen, tuo se alueelle merkittäviä muutoksia. Muutosten painoarvo riippuu näkökulmasta. Tässä työssä suunnitteluratkaisut tehtiin kaupunkiekologiaa hyödyntäen. Tilakokemusta voidaan vahvistaa kasvillisuudella. Matalallakin kasvillisuudella voidaan lisätä ja vahvistaa ekologisia arvoja ja samalla säilyttää puoliavoimen tilan tuntu. Osa suunnitelluista hulevesirakenteista on näkyvämpiä ja niillä on enemmän vaikutusta kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Hulevesien viivyttäminen, puhdistaminen ja hyödyntäminen on ekologisesta näkökulmasta todella tärkeää ja siksi työssä valikoitui vaihtoehtoisista ratkaisuista osittain myös näkyvämpiä rakenteita. 1950-luvun kukkapolun uudelleen tulkinta osittaisena hulevesirakenteena on viheralueella uusi elementti, mutta sen tuomat ekologiset hyödyt, kuten useat erilaiset kasvupaikat ja elinympäristöt sekä huleveden käsittelyn mahdollisuudet ovat suuret. Nykyisten hevoskastanjoiden ja jalavien korvaaminen useammalla puulajilla on myös näkyvä muutos. Tuholaisten ja tautien määrän lisääntyessä kulttuurihistoriallisia ja ekologisia arvoja voidaan suojella muuttamalla puurivejä monilajisiksi ja vähentämällä riskipuulajien määrää. Habitus, ekologiset arvot, historiallinen tausta ja kasvupaikkavaatimukset toimivat uusien puulajien valintakriteereinä. Nykyisten puulajien osittain säilyttäminen nähtiin tässä työssä tärkeäksi osaksi alueen kulttuurihistoriallista kerroksellisuutta. Työn tavoitteena oli herättää ihmisiä ajattelemaan, että kulttuurihistoriallisia viheralueita voidaan tarkastella myös muista näkökulmista ja lopputuloksena voi olla ekologisesti kestävämpi ja kulttuurihistoriaa kunnioittava kokonaisuus. Kulttuurihistorialliset arvot eivät sulje ekologisia arvoja kokonaan pois, mutta arvojen välillä täytyy tasapainoilla. Kaupunkiekologista arvoa ei tule laittaa sivuun vaikka toimitaan kulttuurihistoriallisella viheralueella. Kaupunkiekologiset arvot voivat olla osittain ristiriidassa kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa, mutta hyvällä suunnittelulla molempia arvoja voidaan säilyttää ja vahvistaa.

Biodiversity of urban ecology is threatened by accelerated urban compaction and climate change. Sea levels are rising, the number of pests and plant diseases is increasing, and the adaptation of the species to extreme weather conditions is challenging. The growing number of users and the consequent increase in consumption are putting pressure on key green areas. Nature-based solutions are solutions to social problems based on or inspired by nature. They solutions can be utilized to secure the diversity of urban nature, the functioning of ecological networks and the sustainable development of cities in the future. In the Helsinki metropolitan area, several green areas have cultural and historical significance. How will these green spaces be utilized in the future as part of a diverse urban environment? This thesis studied how nature-based solutions can be inserted into a dense urban structure, in a culturally and historically valuable green area. The main objectives were the diversity of urban nature, the preservation of functioning of ecosystems and the overall ecological quality of the green area from the species perspective. At the same time, the characteristics and values of the historic park had to be preserved. The urban ecological perspective provided the basis for design solutions. The first part of the thesis explored the urban ecological significance of green areas and the opportunities they create. In addition, the work studied the solutions in the Copenhagen example sites as part of the design. The second part of the thesis explored the current state and historical background of the study area and presented a new general plan for the area. The study area, the green axis of Hesperia, extends from Töölönlahti to Taivallahti. It includes the Hesperian esplanadi as well as part of the Hesperian puisto. A general plan was drawn up for the section of the Hesperian eplanadi. The impact assessment of nature-based solutions was utilized in the planning process. Several alternative design solutions were developed for the design area and their benefits were compared. The harmonization of historical and ecological values ​​was assessed throughout the work in different areas. During the work, it was important to take into account the historic value of the spatial structure in Hesperian akseli. Narrow space allows for fewer changes. The eastern part of the Hesperian esplanadi is the most sensitive area for spatial changes. Although the proposed design solutions are based on the historical spatial structure, it will bring significant changes to the area. The weight of change depends on perspective. In this work, design solutions were developed utilazing urban ecology. The experience of the space can be strengthened with vegetation. Even with low vegetation, ecological values ​​can be increased and strengthened while maintaining the feeling of semi-open space. Some of the planned stormwater structures are more prominent and have a greater impact on cultural-historical values. Delaying, purifying and utilizing stormwater is a very important process from ecological perspective, which is why also some more visible stormwater structures were selected for the design. The reinterpretation of the 1950’s flower path as part of the stormwater structure is a new element for the area, but the ecological benefits it brings, such as several different habitats and the potential for stormwater treatment, are significant. Replacing existing horse chestnuts and elm with more with more varied tree species is also a visible change. As the number of pests and diseases increases, cultural-historical and ecological values ​​can be protected by diversifying tree lines and reducing the number of risk tree species. The partial preservation of existing tree species was seen in this work as an important part of the cultural-historical layering of the area. The aim of the work was also to make people understand that cultural-historical green areas can also be viewed from other perspectives and the end result can be a more ecologically sustainable entity that that simultaneously preserves cultural history. Cultural-historical values ​​do not completely rule out ecological values, but there must be balance between the them. Urban ecological value should not be set aside even when operating in a cultural-historical green area. Urban ecological values ​​may conflict partly with cultural-historical values, but with good planning, both values ​​can be preserved and strengthened.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Leskinen, Aino
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, kaupunkiekologia, kulttuurihistoria, ilmastonmuutos, Hesperian esplanadi, Helsinki
Other note
Citation