Horelliområdets daghem

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Department
Major/Subject
Rakennussuunnittelu
Mcode
A8
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
sv
Pages
65 + 3
Series
Abstract
Horelliområdet är ett nyplanerat bostadsområdet beläget i de södra delarna av Mariehamn, huvudorten på Åland. Området är tänkt att skall ha en modern och stadsmässig karaktäristik med alléer och en variation av byggnadshöjder och -typer. Området är beläget längs den västra kustremsan i närhet till både strandpromenaden och naturstigar samt på gångavstånd till stadskärnan. Den senaste stadsplanen trädde i kraft sommaren 2010 och i nuläget har redan delar av området förverkligats, såsom vägar, parkområden och mindre bostadsbyggnader. I området har man reserverat en central tomt, med havsutsikt och nära förbindelser till områdets grönområden, för en framtida daghems-byggnad. Tomten har en areal på 4400 m² och en byggnadsrätt på 1300 m², varav minst 50% måste uppföras. Mariehamns stad sammansatte en daghemskommitté för att utarbeta olika förslag för en daghemsbyggnad till Horelliområdet, planerad enligt modulkonceptet p.g.a. tidsmässiga skäl samt den minimala budgeten på 1,9 miljoner. Dessa förslag visade sig dock vara varken optimala eller lämpliga för Horellitomten, med tanke på byggnadsrutan och stadsplanebestämmelserna. I samband med detta föreslog stadsarkitekten Sirkka Wegelius att man skulle kunna göra ett motförslag för att visa hur väl detta projekt kunde utföras med rätt planering och tankesätt. Mitt förslag grundar sig på noggranna efterforskningar och en välgjord analys av både område och tomt. Barnen är den centrala utgångspunkten i planeringen, eftersom ett daghem är en byggnad som är uppförd för deras välmående och behov. Daghemmet skall vara som ett andra hem för barnen, en plats där de kan känna sig trygga, utvecklas och må bra. Daghemsbyggnaden skall även fungera som arbetsplats, var funktioner och rörelse har ett naturligt system och personalen kan utföra sina uppgifter obehindrat. Vidare är det även optimalt att byggnaden är mångfunktionell, att den kan öppnas upp kvällstid för annan verksamhet för att på så vis utnyttjas maximalt. Med en blandning av en naturnära träarkitektur och små färgglada ytor passar daghemsbyggnaden även rent arkitektoniskt in i den bergiga och gröna strandkantsmiljön samt med det nybyggda bostadsområdets karaktäristik. Byggnadens exteriör är jordnära och varm, samtidigt som den tack vare sina vinklar, indrag och färger upplevs som både intressant och omväxlande. Mitt förslag erbjuder en byggnad som kan inspirera och utveckla barnen i deras vardag. Tack vare den stora tomten, samt rätt gårdsplanering, kan man även erbjuda barnen en vacker och omväxlande gårdsplan med havsutsikt och närhet till naturen, med stort utrymme för diverse odlingsmöjligheter och aktiviteter.

The newly planned suburbian housing area named Horelli, is situated in the southern parts of Mariehamn, the major city in Åland. The area is planned to have modern and city-like characteristics containing avenues and a variety of buildings and housing typologies. The area is situated at the West shoreline, in close connection to both nature as well as to the city center. The most recent city plan was approved in the summer of 2010, and today parts of the area such as parks, streets and smaller residential buildings, has already been built. A central site in the area has been reserved for a future daycare center. The site is situated next to the park and playground, and offers a splendid sea view. The site is 4400 m² and has a building right of 1300 m², of which at least 50% has to be built. The city of Mariehamn put together a committé for making proposals for a future daycare center in the Horelli area. The building was suggested to be planned by a modular concept, since time was limited and the budget was set to only 1.9 million euro. Unfortunately, these designs came to be neither optimal nor suitable for the site in mind, since they did not follow the directions given by the city plan. At this time, the city architect Sirkka Wegelius suggested that if a counterproposal was to be made, one could show these politicans how a well-planned and functioning daycare center could look like, if only given the right amount of time and effort. My proposal is based on a well conducted research and analysis of both the area and the specific site. The children is the central part of the design, since a daycare center is a building designed for them and their well-being and needs. The center should be as a second home for the children, a place where they can feel safe, where they can develop as human beings and be content. The daycare center should also be functional as a workplace, where movement and activities has a flow and the staff can work freely. Further on, it is optimal that the building is multifunctional, that it is possible to organize different activities and courses in the evening as well, for a maximum use of the building. The daycare center is designed with an exterior of wooden panels and colorful details, to harmoniously fit in with the rocky forest-like shorearea as well as with the modern housing area. The exterior of the building has natural and warm characteristics, but is simultaneously playful because of its angles, roof and details. By mixing a variety of materials, spaces and colors the building manage to offer an inspirational atmosphere for the children. Finally, because of the size of the site, it is possible to offer the children a beautiful and flexible outdoor space whit a near connection to both sea and nature, with the possibilities of a large variety of avtivities.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
daghem, förskola, dagis, Mariehamn, barn
Other note
Citation