Vuorovaikutteiset sovellukset tapahtumaympäristössä ja kätketty suhdetieto: Autoetnografinen näkökulmavalotus systeemiseen innovaatioprosessiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-13
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
82 + 33
Series
Abstract
Opinnäytetyössä tutkitaan pääosin autoetnografisen menetelmän avulla Presemo-nimisen tietokoneavusteisen yleisövuorovaikutuksen hallintajärjestelmän kehittämiseen johtanutta innovaatioprosessia ja valotetaan siihen johtanutta tutkimuskirjallisuutta. Tutkimusote on fragmentaaris-monivalottava (tarinallinen) ja elämäkerrallinen. Tällä pyritään aiheen ihmiskeskeiseen, kokonaisvaltaisempaan käsittelyyn samalla tuoden esiin Presemo-ohjelman takana olevia käsitteellisiä ja filosofisia avainkokonaisuuksia. Tavoitteena on ymmärtää omakohtaisesti hahmottaen tekijän työskentelyä erilaisissa oppiympäristöissä (erityisesti systeemiajattelu, sovellettu kybernetiikka, organisaatioteoria) ja innovaatioympäristöissä, jotka ovat olleet relevantteja Presemo-ohjelman syntymaisemana, joten työhön on koottu aineistoksi olennaisia näytteitä tekijän ajattelusta ja toiminnasta noin viidentoista vuoden ajalta. Työ avaa erilaisilla näkökulmavalotuksilla prosessin taustalla olevia pyrkimyksiä ja oppikokonaisuuksia käsittelemällä ihmiskeskeistä systeemiajattelunäkökulmaa, johtajuutta ja organisaatiotutkimusta, kybernetiikkaa, tilan filosofiaa, suunniteltujen tapahtumien erityispiirteitä ja ohjelmistokehityksen haasteita tapahtumaympäristössä. Työn tuloksena muodostuu hahmotus, miten erilaiset innovaatioympäristöt ovat täydentäneet toisiaan ja vaikuttaneet prosessiin kulkuun ja lopputulokseen toisiaan rikastavalla tavalla.

This work uses the autoethnographic method to study the innovation process that has led to the development of Presemo, which is a live audience interaction management system. The research approach is narrative and biographical, to highlight the human-centric features of subject at hand. The aim is to understand the efforts of the author in various innovation environments, so the study contains material samples of the author's thinking and activity from the last fifteen years. The study uses different perspectives to understand the pursuits by pondering on the human-centered systemic thinking perspective, leadership and organization research, cybernetics, some specific features of planned events, and the challenges of software development for the event environments. The study results in a new appreciation of the ways the different innovation environments have complemented each other and have influenced the process and the outcome in mutually enriching ways.
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Keywords
systeemiajattelu, kehkeytyvät innovaatioprosessit, yrittäjyys, ohjelmistokehitys, autoetnografia, ihmiskeskeinen vuorovaikutusdynamiikka
Other note
Citation